Przedsiębiorcy, ankietowani w marcu 2012 r. przez Narodowy Bank Polski, nadal deklarują kurs walutowy jako barierę rozwoju, mimo, że opłacalność polskiego eksportu nadal pozostaje wysoka, wynika z raportu banku centralnego.

Sytuacja eksporterów oraz prognozy eksportu pozostają dobre i stabilne. "Na skutek apprecjacji złotego w styczniu 2012 r.,konkurencyjność cenowa i opłacalność polskiego eksportu była w I kw. 2012 r. niższa niż przed kwartałem. Równocześnie, stabilizacja wahań kursowych w lutym i marcu 2012 r. przyczyniła się do spadku odsetka przedsiębiorstw deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju. Sytuacja eksporterów oraz prognozy eksportu wciąż pozostają dobre i stabilne" - głosi raport.

Rożnicapomiędzy kursami rynkowymi a kursami opłacalności pozostaje jednak na tyle duża, że opłacalność eksportu pozostaje wysoka i ewentualna dalsza umiarkowana aprecjacja złotego nie powinna zagrażać sytuacji eksporterów, podkreśla NBP.

"Z perspektywy eksporterów byłoby korzystne, gdyby relatywna stabilizacja kursu walutowego z lutego i marca br. została utrzymana w dłuższym okresie" - konkluduje bank centralny.

"Odsetek firm deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju przedsiębiorstwa spadł na przestrzeni ostatniego kwartału (o 1,6% pp.) do ok. 11,8%. Pomimo, że sytuacja na rynku walutowym w lutym i marcu była relatywnie stabilna, to wciąż stosunkowo dużo przedsiębiorstw wskazuje w odpowiedziach otwartych na wahania kursowe i niepewność na rynku walutowym jako zjawiska, które w najbliższym okresie mogą być istotne dla kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa" - głosi też raport.

Podstawą opracowania są wyniki Szybkiego Monitoringu NBP, przeprowadzonego w marcu 2011 r. na próbie 1267 podmiotów niefinansowych, reprezentujących wszystkie sekcje PKD (poza rolnictwem, rybołówstwem i leśnictwem), zarówno sektor niepubliczny, jak i publiczny, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.