Jak informuje serwis prasowy NewConnect spólka z siedzibą w Staszowie w dniu 30 marca 2012 r. złożyła do Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy sekcja dla spraw upadłościowych i naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej możliwość zawarcia układu.

Zgodnie z uzasadnieniem złożonym do sądu, powodem złożenia wniosku jest niewypłacalność emitenta, ponieważ nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań. 28 marca zarząd GPW poinformował o zawieszeniu notowań spółki InwazjaPC w alternatywnym systemie obrotu na czas nieokreślony

Podtopienie fabryk dostawców w Tajlandii

Utrata płynności finansowej spółki wynika ze wstrzymania w IV kwartale 2011 r. oraz w I kwartale 2012 r. dostaw od producentów sprzętu komputerowego, którego handlem zajmuje się emitent. Przyczyną wstrzymania dostaw było podtopienie fabryk sprzętu komputerowego (przede wszystkim dysków twardych) podczas powodzi, jaka miała miejsce w Tajlandii w okresie październik-listopad 2011 r., gdzie produkowana jest znaczna część podzespołów głównych dostawców sprzętu, którego handlem zajmuje się InwazjaPC S.A.

Brak dostaw na założonym przez spółkę poziomie spowodował spadek sprzedaży o 70 proc., co przy wysokich kosztach bieżących utrzymania przedsiębiorstwa spowodowało załamanie rentowności prowadzonej działalności gospodarczej. Zmniejszenie sprzedaży spowodował również brak możliwości uzyskiwania zakładanych przez emitenta przychodów z tytułu premii sprzedażowych, których wypłata uzależniona jest od wartości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Zmniejszenie sprzedaży spowodowało powstanie przeterminowania kredytów kupieckich udzielonych przez dostawców i w związku z tym wstrzymanie dostaw nowego towaru. W wyniku powyższego, aby dokonać spłat zaległych należności InwazjaPC zmuszona była do sprzedaży pozostałych towarów poniżej ich wartości. Zmniejszenie możliwości zakupowych nie pozwoliło emitentowi na wytworzenie nadwyżki finansowej umożliwiającej mu uzyskanie na powrót stanu rentowności prowadzonej działalności.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na utratę płynności finansowej spółki była deprecjacja walutowa złotego w stosunku do EURO i dolara w całym 2011 roku, co doprowadziło do załamania rentowności emitenta.

Zakres nieuregulowanych zobowiązań oraz terminy ich wymagalności wskazują, że niewykonywanie zobowiązań ma charakter trwały. Zarząd emitenta przewiduje, że w najbliższym miesiącu może powstać zadłużenie wobec urzędu skarbowego. Ponadto, z opóźnieniem lub jedynie częściowo, uda się uregulować zobowiązania bieżące wobec pracowników.

Upadłość układowa umożliwi firmie prowadzenie działalności

W związku z aktualną sytuacją emitenta w celu ochrony InwazjaPC, akcjonariuszy i wszystkich wierzycieli, zarząd spółki podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości układowej, która umożliwi kontynuowanie prowadzonej działalności oraz w przypadku zawarcia układu pozwoli na dalszy rozwój emitenta.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w okresie objętym układem z wierzycielami prowadzić będzie sprzedaż towarów handlowych, które znajdują się w jej posiadaniu.

Spółka planuje znaczny wzrost przychodów i rentowności firmy począwszy od pól roku po zatwierdzeniu układu przez sąd. Kapitalizacja spółki półtora roku po zatwierdzeniu układu planowana jest na poziomie 30.000.000,00 złotych, natomiast zysk na poziomie 3 216 000,00 złotych brutto. Spłata wierzycieli w ramach planowanego układu odbywać się będzie z nadwyżek wygenerowanych w wyniku realizowanego planu naprawczego oraz konwersji części wierzytelności na akcje wyemitowane dla wierzycieli na poziomie ok. 20 proc. kapitału zakładowego.