Zysk netto brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 1.810,33 mln zł w styczniu, co oznacza wzrost o 34% w skali roku.

Wynik z odsetek wzrósł o 15% r/r do 3.182,24 mln zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 1.202,38 mln zł i był wyższy o 13% w porównaniu ze stanem na koniec stycznia 2011 r.

Wynik z działalności bankowej wzrósł w skali roku o 18% do 5.126,90 mln zł.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 34% r/r do 1.810,33 mln zł. Koszty działalności banków wzrosły o 14% w skali roku do 2.371,26 mln zł.

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wzrosła w skali roku o 13% do 662,41 mln zł na koniec stycznia 2012 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,15% na koniec stycznia wobec 13,75% rok wcześniej.

Współczynnik Tier I spadł do 11,78 na koniec stycznia 2012 r. wobec 12,40% rok wcześniej.