Grupa Żywiec zaproponuje akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 33 zł na akcję, co po uwzględnieniu wypłaconej zaliczki w kwocie 9 zł, da wypłatę 24 zł na akcję, poinformowała spółka w komunikacie.

„Zarząd Grupy Żywiec SA po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki przedstawi propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 296 599 564,56 , w tym wypłaty dywidendy, w następujący sposób : (...)przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 72 407 049,87 złotych oraz część zysku za rok 2011 w wysokości 266 547 071,13 złotych na wypłatę dywidendy za rok 2011 w łącznej wysokości 33 złotych za jedną akcję (…)" – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że ponieważ na podstawie uchwały zarządu z 23 września 2011 roku wypłaciła akcjonariuszom kwotę 92 442 033,00 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2011 w kwocie 9,00 złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 246 512 088,00 złotych, tj. kwota 24 za jedną akcję.

Pozostała cześć zysku za rok obrotowy 2011 w kwocie 30 052 493,43 złotych ma zostać przeznaczona na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 296,60 mln zł zysku netto wobec 372,74 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Żywiec miała 318,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 398,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 3605,94 mln zł wobec 3631,09 mln zł rok wcześniej. Z zysku za 2010 r. spółka wypłaciła 65 zł dywidendy na jedną akcję również w dwóch transzach. W I akcjonariusze otrzymali po 20 zł dywidendy na akcję, zaś w drugiej po 45 zł na akcję.

.linkms {text-decoration: none; Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666; width: 450px;} .linkms a {text-decoration: none; color: #666; font-weight:bold} .linkms a:hover {text-decoration: underline; color: #666} .linkms a:visited {text-decoration: none; color: #666} .linkms a:active {text-decoration: none; color: #666}