Osoby działające w imieniu podmiotów emitujących obligacje muszą strzec interesów ich nabywców. Naruszenie warunków przechowywania środków finansowych pochodzących z emisji obligacji czy przeznaczenie ich na niezgodne z warunkami transakcji cele, to ścigane z urzędu przestępstwa, za które grożą milionowe grzywny i kara więzienia
Emisja obligacji jest szczególną formą pożyczki i dodatkowym źródłem finansowania działalności spółek kapitałowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów uprawnionych do wystawiania tego rodzaju papierów wartościowych. Każdy podmiot lub jego przedstawiciel, który decyduje się na ten krok, musi jednak zdawać sobie sprawę z konsekwencji naruszania zasad emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Mogą one mieć charakter cywilny lub karny. Przepisy ustanawiające odpowiedzialność karnoprawną emitenta obligacji lub osób z nim związanych mają na celu ochronę interesu obligatariuszy inwestujących swój kapitał i zapewniają bezpieczne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych.

Nielegalna emisja obligacji