Ubezpieczenie należności eksportowych gwarantuje, że w przypadku niewypłacalności kontrahenta zagranicznego firma otrzyma zwrot części pieniędzy. Maksymalnie jest to 95 proc. kwoty.
Ubezpieczenie należności eksportowych nie różni się w konstrukcji od ubezpieczenia krajowych. Zwykle obejmuje szkody poniesione w następstwie zdarzeń określanych jako ryzyko handlowe i tych o charakterze politycznym. Takie produkty oferują państwowa Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz niektóre prywatne (Atradius, Euler Hermes, Coface).
Odmienną konstrukcję mają ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa, a oferowane przez KUKE – one chronią też od działania siły wyższej, tzn. skutków działań wojennych, zamieszek, rewolucji, masowych strajków, trzęsień ziemi, a nawet awarii elektrowni atomowej.