Jak wynika z zaprezentowanego w czwartek raportu, na wsparcie inwestycji w działalność badawczo-rozwojową jest jeszcze 320 mln euro z funduszy unijnych, 727 mln zł z programu rządowego, 650 mln zł w ramach programu InnoTech. Ponadto inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia dla działających w ramach specjalnych stref ekonomicznych, ulgi podatkowe oraz na kredyt technologiczny.

Jak wynika z raportu, Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na świecie do lokowania inwestycji, w tym inwestycji w zakresie B+R (badawczo-rozwojowych). Autorzy przytaczają dane z 30 kwietnia 2011 r., kiedy w Polsce istniały 282 centra usług z kapitałem zagranicznym, z czego 77 to były centra badawczo-rozwojowe. Jednak, jak zwrócono uwagę w opracowaniu, charakterystyczną cechą polskiego sektora badań i rozwoju są relatywnie niskie, na tle innych krajów europejskich, a szczególnie członków UE, nakłady na działalność B+R, które w 2009 r. wyniosły tylko 0,76 proc. PKB. Na koniec 2009 r., w Polsce funkcjonowało 597 przedsiębiorstw, które zanotowały obroty wynikające z prowadzenia prac B+R.

W raporcie zwrócono uwagę, że inwestorzy chętnie sięgają po dofinansowanie na tworzenie nowych i rozbudowę istniejących centrów badawczo-rozwojowych. Autorzy wskazują, że w unijnym programie Innowacyjna Gospodarka w części dotyczącej wsparcia inwestycji w sektorze usług nowoczesnych zakontraktowano 78,1 proc. z budżetu w wysokości 1 mld euro. Podpisano 56 umów z inwestorami, z czego 36 na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych. Do rozdysponowania pozostało 219 mln euro. Natomiast w przypadku funduszy unijnych na wspieranie innowacji w Polsce Wschodniej, które pozwalają m.in. na tworzenie infrastruktury zaplecza B+R w firmach, zakontraktowano 78,32 proc. dostępnych pieniędzy, a do rozdysponowania pozostało jeszcze ponad 100 mln euro. Pieniądze te można kontraktować do 2013 r., a wydawać do 2015 r.

Wśród programów krajowych wspierających rozwój działalności badawczo-rozwojowej, autorzy raportu wskazują przyjęty w 2011 r. przez Radę Ministrów "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011-2020", o budżecie 727 mln zł. Program zakłada wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, m.in. w dziedzinie inżynierii środowiska, biotechnologii, farmacji, energetyki czy lotnictwa.

Do dyspozycji przedsiębiorców jest jeszcze program InnoTech na lata 2011-2013, skupiony na bezpośrednim wsparciu przedsiębiorców, planujących samodzielną realizację prac lub we współpracy z sektorem naukowym. Projekty złożone w pierwszym konkursie są w trakcie oceny. W latach 2011-2013 przeznaczono na wsparcie takich projektów w sumie 650 mln zł.

Jak zwracają uwagę autorzy raportu, formą wspierania inwestycji w B+R są także zwolnienia z CIT dla firm lokujących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, pieniądze na ten cel są jeszcze w niektórych zarządzanych przez województwa regionalnych programach operacyjnych. Pozostałe źródła wspomniane w opracowaniu to ulga technologiczna, która umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania CIT do 50 proc. wydatków związanych z nabyciem nowej technologii, inicjatywa EUREKA nakierowana na partnerskie projekty badawczo-rozwojowe w Europie, czy polsko-niemieckie i polsko-izraelskie konkursy na projekty badawczo-rozwojowe dotyczące rozwijania innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych.