- Polska spełniała w maju kryterium inflacyjne. Obecnie nie jest wypełnione kryterium fiskalne ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu, a także kryterium kursu walutowego, ponieważ Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II - podaje resortowy "Monitor konwergencji nominalnej". 

Przed miesiącem rynek szacował przyjęcie euro około w Polsce na rok 2020. 

- W maju 2011 r. Polska nie wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wynosiła 5,9 proc. i była o 1 pkt proc. wyższa od wartości referencyjnej - czytamy dalej w raporcie. 

Przystępując do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, ale bez konkretnego terminu. Obecny rząd, który początkowo wyznaczył datę przyjęcia euro na 2011-2012 rok, od dłuższego czasu nie podaje nowego terminu. Ostatnio minister finansów zapowiadał, że nie stanie się to za kolejnej kadencji rządu i parlamentu.