W informacji napisano, że w Polsce tylko bank PKO BP uczestniczył w teście. "Minister Finansów RP przyjmuje do wiadomości wyniki testów i wyraża zadowolenie w związku ze zwiększeniem przejrzystości w zakresie publikacji wyników testów oraz ujawnienia ekspozycji uczestniczących w teście grup bankowych na ryzyko związane z posiadaniem skarbowych papierów wartościowych" - napisano w komunikacie.

"Rezultaty testu wykazały, że w warunkach przyjętego scenariusza PKO BP jest wystarczająco dokapitalizowany, ze współczynnikiem wypłacalności Core Tier 1 znacznie powyżej progu 5 proc." - wskazano.

Resort finansów zapewnił, że Polska zobowiązuje się "chronić stabilność finansową oraz przyczyniać się do dalszego wzmocnienia odporności sektora bankowego w ramach kompleksowej strategii Unii Europejskiej".

W komunikacie poinformowano, że celem testu warunków skrajnych (tzw. stress test) przeprowadzonego w 91 bankach na obszarze całej Unii Europejskiej dla lat 2011-2012 jest ocena odporności unijnego systemu bankowego na niesprzyjającą zmianę warunków makroekonomicznych.

"Test warunków skrajnych, stanowiący stały element zestawu narzędzi nadzorczych, nie powinien być postrzegany, jako prognoza. Celem testu jest zapewnienie możliwości oceny odporności uczestniczących w nim banków na problemy z wypłacalnością, w oparciu o możliwy, lecz mało prawdopodobny do spełnienia scenariusz warunków skrajnych" - podkreślono w komunikacie.

Zdaniem MF rezultaty testu pozwalają ocenić, czy banki są wystarczająco dokapitalizowane, by przetrwać niekorzystne warunki ekonomiczne i finansowe. Według scenariusza testu znacznie wykraczają one poza prawdopodobne rezultaty.