Europejska Polityka Spójności przynosi korzyści społeczno-gospodarcze dla Unii Europejskiej jako całości - wynika z podsumowania raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. "Polityka Spójności oparta na wynikach i jej rola w realizacji celów strategii Europa 2020".
Reklama

"Wzrost gospodarczy wywołany przez fundusze strukturalne w Państwach Członkowskich będących beneficjentami przekłada się na pozytywne skutki społeczno-ekonomiczne (pozytywne skutki społeczno-ekonomiczne niewrażliwe na kryzys finansowy) w pozostałych Państwach Członkowskich" - podkreślono w publikacji.

MRR napisało, że warunkiem powodzenia realizacji Polityki Spójności (polityki UE dążącej do zniesienia różnic w rozwoju poszczególnych państw UE - PAP) oraz strategii Europa 2020 (tzw. strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu) jest lepsza koordynacja z innymi politykami (np. ze Wspólną Polityką Rolną) oraz reformy strukturalne w ramach głównych obszarów strategicznych.

MRR zwróciło uwagę na tzw. inteligentny rozwój. Według resortu dla jego osiągnięcia potrzebny jest m.in. szczególny nacisk na kapitał ludzki. Stanowi on decydujący czynnik dla wzrostu produktywności i innowacyjności gospodarki.

"Należy zwiększyć udział kolei w ruchu pasażerów wewnątrz i pomiędzy metropoliami oraz w transporcie dalekobieżnym"

Reklama

Wskazano, że istotne dla inteligentnego wzrostu gospodarczego jest zapewnienie łatwego, skutecznego i wygodnego dostępu do obszarów metropolitalnych z najbliższych okolic miast. "Inteligentny wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez szybkich i bezpiecznych połączeń lotniczych. Celem Polityki Spójności powinna być poprawa dostępu do lotnisk, szczególnie koleją" - uważa MRR.

Raport wskazuje także na potrzebę "zrównoważonego rozwoju". Z publikacji wynika, że znaczący wkład w rozwój zrównoważonej gospodarki europejskiej, efektywnie korzystającej z zasobów, mogą mieć projekty dotyczące środowiska, energii oraz zrównoważonego transportu finansowane w ramach Polityki Spójności.

Zwrócono uwagę, że efektywność ekologiczna i ekonomiczna, a często również możliwość zastosowania poszczególnych rozwiązań, jest ściśle uzależniona od uwarunkowań regionalnych. "Decyzje dotyczące doboru kierunków i form wsparcia są ściśle uzależnione od regionalnych uwarunkowań, dlatego powinny być podejmowane na poziomie poszczególnych krajów członkowskich" - wyjaśnia raport.

W publikacji wskazano, że szybszemu rozwojowi powinna podlegać przyjazna środowisku kolej. "Należy zwiększyć udział kolei w ruchu pasażerów wewnątrz i pomiędzy metropoliami oraz w transporcie dalekobieżnym" - napisano.

"Odrodzenie" kolei nie będzie możliwe bez dokładnej oceny popytu. Kluczowe znaczenie dla poprawnego codziennego funkcjonowania miasta ma miejski transport publiczny. "Ze względu na swój ekologiczny charakter tramwaje, kolej podmiejska, metro oraz autobusy ekologiczne zasługują na większe zainteresowanie" - zauważa MRR.

Według publikacji wprowadzenie "inteligentnych systemów transportu" zwiększa funkcjonalność miast. Systemy takie są szczególnie ważne na obszarach metropolitalnych, gdzie poziom hałasu oraz ruchu ulicznego jest najwyższy.

Część raportu poświęcono "rozwojowi sprzyjającemu wyłączeniu społecznemu"

"Transport rzeczny, jako bezpieczny, wydajny i ekologiczny środek transportu może sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu. W tym kontekście istotnym jest zwiększenie dostępu do portów morskich" - napisano.

Część raportu poświęcono "rozwojowi sprzyjającemu wyłączeniu społecznemu". Jako najskuteczniejszy sposób na rozwiązanie problemu ubóstwa wskazano wsparcie przy podejmowaniu pracy. "Programy zasiłków dla osób pracujących wydają się skutecznym instrumentem w tym zakresie, jednak działania ukierunkowane na grupy znajdujące się w trudnej sytuacji powinny być bardziej złożone i kompleksowe" - napisano.

Według raportu aktywne polityki rynku pracy wydają się być mniej skutecznym narzędziem w radzeniu sobie z bezrobociem i wykluczeniem społecznym ludzi młodych niż działania w obszarze edukacji.