Valinor Public Limited, jedna z największych spółek sektora rolniczego we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP), rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji o wartości około 200-300 mln dolarów oraz debiut na GPW, poinformowała spółka w komunikacie.

„Valinor posiada obecnie około 358 tys. ha ziemi w Rosji i na Ukrainie, w regionach charakteryzujących się występowaniem żyznych gleb, tj. czarnoziemów. Grupa koncentruje swoją działalność na uprawie zbóż i roślin oleistych. W 2010 roku Valinor zebrał niemal 1,2 mln ton zbóż" – czytamy w komunikacie.

Oferta będzie obejmowała w około równej proporcji akcje nowej emisji oraz akcje istniejące, które zostaną sprzedane przez Valars Management Limited, akcjonariusza kontrolującego Valinor – podano również. „Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z Oferty na sfinansowanie strategii rozwoju Valinor zakładającej poszerzenie areału ziem uprawnych, zwiększenie intensywności upraw oraz polepszenie efektywności operacyjnej" – czytamy dalej. Spółka podała także, że oferta będzie obejmowała ofertę skierowaną do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych zgodnie z Regulacją S oraz do inwestorów detalicznych w Polsce.

Deutsche Bank oraz Troika Dialog pełnią rolę Globalnych Koordynatorów Oferty i Współprowadzących Księgę Popytu. Dom Maklerski BZ WBK pełni rolę Menedżera Oferty oraz Oferującego w Polsce. InvestoHills Capital pełni rolę Doradcy Finansowego akcjonariuszy Valinor. Przeprowadzenie oferty przez Valinor oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW uzależnione są od sytuacji rynkowej, jak również spełnienia określonych wymogów formalnych, a w szczególności od zatwierdzenia prospektu przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz zawiadomienia polskiej Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu, publikacji prospektu i podsumowania prospektu w języku polskim, rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Valinor do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Oferta zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulacją S oraz odpowiednimi polskimi i cypryjskimi regulacjami dotyczącymi papierów wartościowych, zaznaczono w informacji. „Valinor jest pierwszą spółką prowadzącą działalność głównie na terenie Rosji, która planuje debiut w Warszawie. Naszym zdaniem Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie udowodniła, że jest dobrym miejscem na pomyślne przeprowadzanie publicznych ofert akcji spółek z regionu Wspólnoty Niepodległych Państw, szczególnie z sektora rolnego.

Po niemal 15 latach rozwoju, Valinor osiągnął wiodącą pozycje na rynku rolnym WNP pod względem obszaru uprawianej ziemi oraz wielkości zbioru upraw. Obecnie chcemy podzielić się naszym sukcesem z inwestorami, czerpiąc jednocześnie korzyści z dostępu do rynków kapitałowych" – powiedział przewodniczący Rady Dyrektorów Valinor Kirill Podolsky, cytowany w komunikacie. W 2010 r. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 224,4 mln USD (+35,9% r/r). Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 111,5 mln USD (+241,2% r/r). Skorygowana marża EBITDA w 2010 r., obliczona jako skorygowany zysk EBITDA podzielony przez przychody, wyniosła 49,7%, wobec 19,8% w 2009 r.