W zależności od zakresu proponowanych zmian sama informacja (beneficjent ma na to 30 dni od momentu wystąpienia zmiany) może być wystarczająca lub też wprowadzenie zmian do umowy musi odbyć się w formie aneksu do umowy.

Aneksu do umowy nie wymagają zmiany dotyczące m.in.:

● terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na termin zakończenia realizacji projektu;

● aktualizacji harmonogramu płatności, o ile nie powoduje to zmiany wysokości zaliczki oraz zmiany okresu kwalifikowalności wydatków;

● przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 10 proc. wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie.

Przy tym ostatnim punkcie należy pamiętać, że w przypadku kilkukrotnego dokonywania przez beneficjentów 10 proc. przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem każdorazowo należy odnosić się do wartości danej kategorii określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, bądź też ostatniego podpisanego aneksu do umowy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Projekt, który dostał dotację z UE, można zmieniać
W pełnej wersji artykułu:
- Co zrobić, kiedy pojawią się oszczędności
- Nowe działania beneficjent musi sfinansować z własnej kieszeni
- Urząd nie zgodzi się na mniejszą liczbę nowych pracowników w firmie
- Gdzie otrzymasz pomoc