Wybór odpowiedniego źródła finansowania powinien określać cel, jaki firma chce osiągnąć. W zależności od tego banki oferują dwa podstawowe instrumenty – kredyt obrotowy oraz inwestycyjny.
Głównym przeznaczeniem kredytu obrotowego jest finansowanie bieżących potrzeb firmy, takich jak np. zakup towarów, materiałów, surowców, regulowanie bieżących zobowiązań wobec dostawców. Kredyt obrotowy jest efektywnym narzędziem finansowania większości bieżących wydatków. Standardowo jest on przyznawany na 12 miesięcy.
Udzielane przez bank kredyty obrotowe mogą występować w dwóch formach. Po pierwsze może to być kredyt celowy, na sfinansowanie określonego z góry przez przedsiębiorstwo przedsięwzięcia, którym może być na przykład zakup materiałów potrzebnych do realizacji kontraktu. Kredyt ten ma z reguły wyznaczony termin spłaty.
Drugą formą są kredyty w tzw. formule otwartej, których klasycznym przykładem jest kredyt w rachunku bieżącym, gdzie cel jest określony bardzo ogólnie, co w praktyce oznacza, że bank nie dokonuje kontroli celowości wykorzystania pożyczonej kwoty. Firma zostaje uprawniona do debetowania salda rachunku bieżącego do kwoty ustalonego limitu. Każda wpłata na rachunek zmniejsza automatycznie saldo kredytu. Gwarantuje to firmie natychmiastowe i wygodne finansowanie, w przypadku kiedy przejściowo brakuje jej środków własnych na rachunku bankowym.
Z kolei kredyty inwestycyjne udzielane są w celu finansowania nakładów inwestycyjnych na stworzenie, odtworzenie, modernizację oraz zwiększenie stanu środków trwałych firmy. Podstawową różnicą w stosunku do kredytów obrotowych, oprócz celu, na jaki jest przeznaczany kredyt, jest także okres na jaki został on udzielony. Finansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym ma charakter długoterminowy. Dla wielu przedsiębiorstw taki kredyt (nawet do 25 lat) jest jedynym sposobem na utworzenie, budowę lub modernizację firmy.
Można oczywiście ubiegać się o dofinansowanie unijne. Banki ułatwiają przedsiębiorcom korzystanie z takich środków, oferując specjalną wersję kredytu dla ubiegających się o refundację z Unii. BNP Paribas Fortis już od wielu lat jest aktywnym źródłem pozyskiwania kapitału długoterminowego dla polskich przedsiębiorców starających się o dotację ze środków wspólnotowych.
Jedną z najważniejszych zalet kredytu inwestycyjnego jest jego elastyczność. W praktyce oznacza to, że banki szyją na miarę warunki finansowania do konkretnego projektu inwestycyjnego, tak aby precyzyjnie dopasować szczegółowe warunki finansowania do specyfiki danej inwestycji. Jeżeli projekt w początkowym okresie nie przynosi efektów ekonomicznych w postaci nadwyżki finansowej, banki stosują możliwość karencji w spłacie kapitału i odsetek, co może znacznie ułatwić precyzyjne zaplanowanie obciążeń dla firmy.
Z punktu widzenia przedsiębiorcy starającego się o kredyt bankowy istotny jest jego koszt, na który składają się oprocentowanie oraz prowizja za udzielenie finansowania. W warunkach dużej konkurencji na rynku bankowym wysokość tych elementów jest zazwyczaj przedmiotem negocjacji pomiędzy bankiem i przedsiębiorcą, niemniej jednak ich ostateczna wysokość determinowana jest głównie oceną zdolności kredytowej i poziomem ryzyka finansowania danego przedsiębiorcy, kwotą kredytu, okresem jego spłaty oraz wysokością i jakością proponowanych prawnych zabezpieczeń.