Dla przedsiębiorcy planującego realizację średnio- lub długoterminowe- go przedsięwzięcia, często o dużej skali, bardzo istotne znaczenie ma koszt pozyskania środków pozwalających na jego sfinansowanie. Jeżeli inwestycja będzie finansowana z innych źródeł niż środki własne firmy, warto już na wczesnym etapie jej planowania sprawdzić, czy oprócz standardowych form finansowania, takich jak kredyty inwestycyjne, dostępne są również alternatywne źródła. Od pewnego już czasu na rynku polskim dostępne są tańsze źródła finansowania w postaci między innymi funduszy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Są one dystrybuowane za pośrednictwem kilku instytucji finansowych, z którymi EBI podpisał stosowne umowy.

Z oferty tańszego finansowania mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa planujące przeprowadzenie rozmaitych projektów inwestycyjnych, począwszy od inwestycji w aktywa o charakterze materialnym, np. budowa hal produkcyjnych, zakup maszyn lub środków transportu, aż po inwestycje o charakterze niematerialnym, takie jak zakup licencji bądź nakłady na badania i rozwój. Dostępne fundusze mogą wspierać zarówno niewielkie inwestycje, jak również większe projekty inwestycyjne, których całkowity koszt nie przekracza pułapu 25 mln euro.

Innym bardzo ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw jest udostępniony w styczniu tego roku przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce z linią kredytową o wartości 150 mln euro. Oferta skierowana jest do firm zainteresowanych inwestycjami w technologie obniżające wydatki na energię. Ponadto każda firma, która pomyślnie zrealizuje inwestycję redukującą zużywaną energię, otrzyma zwrot w wysokości 10 proc. uzyskanego na jej realizację finansowania. Zwrot części uzyskanego przez firmę finansowania następuje po zakończeniu inwestycji. Otrzymana przez przedsiębiorstwo refundacja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej, a z jej otrzymaniem nie wiążą się skomplikowane procedury. Dodatkowo, oprócz refundacji, firma może skorzystać z bezpłatnych konsultacji ekspertów w dziedzinie energooszczędności. Dostępne w ramach programu fundusze są dystrybuowane na rynku przez instytucje finansowe biorące udział w tej inicjatywie.

Warto zaznaczyć, że pozyskanie przez firmę środków z powyższych źródeł z reguły nie wiąże się z większymi formalnościami niż w przypadku starań o standardowy kredyt inwestycyjny. Firma, aby móc się starać o tańsze finansowanie, musi przede wszystkim spełniać kryteria MSP zawarte w rekomendacji Komisji Europejskiej z 6 maja 2003 r., tj. musi m.in. wykazywać zatrudnienie poniżej 250 pracowników oraz roczne obroty na poziomie nie większym niż 50 mln euro lub sumę bilansową na poziomie nie większym niż 43 mln euro. Dodatkowo takie podmioty nie mogą prowadzić działalności w sektorach wykluczonych (np. handel bronią lub produkcja i dystrybucja wyrobów z tytoniu), jak również potencjalne projekty inwestycyjne powinny spełniać podstawowe kryteria nałożone przez wymienione instytucje.

Teresa Matoga

dyrektor pionu małych i średnich przedsiębiorstw w BNP Paribas Fortis