Wpływ transakcji na zysk brutto grupy w 2011 r. jest szacowany na ok. 1,2 mld zł. "Bilbo Sp. z o.o., spółka zależna od TP SA, wraz z TP SA, podpisały z Kapiri Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której jedynym wspólnikiem jest Montagu IV (B) LP z siedzibą w Londynie przedwstępną warunkową umowę sprzedaży przez Grupę TP wszystkich udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych każdy, spółki TP Emitel sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Udziały te stanowią 100% kapitału zakładowego TP Emitel oraz uprawniają do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że łączna cena sprzedaży udziałów wynosi 1,7 mld zł (może podlegać nieznacznym korektom przy zamknięciu transakcji).

"Powyższa umowa została zawarta z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających, których niespełnienie do 31 lipca 2011 roku skutkować będzie jej rozwiązaniem, o ile strony nie postanowią inaczej: 1. Uzyskanie przez kupującego zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2. Wniesienie przez TP SA wszystkich udziałów w TP Emitel do Bilbo sp. z o.o." - czytamy dalej.

Wyniki TP Emitel podlegały pełnej konsolidacji w wynikach Grupy TP. Kwota transakcji przewyższa wartość aktywów netto TP Emitel w skonsolidowanym bilansie Grupy TP, która na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 0,5 mld zł. Szacowana nadwyżka, w kwocie ok. 1,2 mld zł, wpłynie dodatnio na zysk brutto grupy TP w 2011 roku.

"Transakcja nie wpłynie na cel w zakresie przepływów pieniężnych Grupy TP, ponieważ wpływy z tytułu zbycia spółek zależnych nie są zaliczane do wolnych przepływów pieniężnych" - poinformowała TPSA.

Emitel to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej. Spółka została też operatorem technicznym naziemnej telewizji cyfrowej. W 2010 roku TPSA miała 107 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1.281 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 15.715 mln zł wobec 16.560 mln zł. Montagu jest niezależnym inwestorem typu private equity działającym na europejskim rynku spółek średniej wielkości, specjalizującym się w wykupach menedżerskich i innych transakcjach private equity. Jego mniejszościowym udziałowcem jest bank HSBC.