Banki starają się upraszczać wymogi dla firm ubiegających się o kartę kredytową. I tak na przykład firma nie musi posiadać rachunku w banku, w którym ubiega się o kartę. Nie są wymagane żadne prawne formy zabezpieczenia kredytu przyznawanego do rachunku karty kredytowej. Dla niektórych grup klientów, np. wolnych zawodów (lekarzy, prawników), karta przyznawana jest na specjalnych warunkach, uzależnionych od okresu funkcjonowania w danym zawodzie.

W wielu przypadkach limit kredytowy wyliczany jest w oparciu o wpływy na rachunek firmy. Do pewnej kwoty limitu wystarczy jedynie oświadczenie firmy o osiąganych przez nią przychodach, w tym również o braku zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego. Np. w BNP Paribas Fortis w przypadku firm ubiegających się o limit do 4 tys. zł wymagane jest jedynie pisemne oświadczenie o wysokości przychodów, o wysokości zobowiązań wobec innych banków oraz o braku zaległości wobec ZUS i US.

Większość banków wymaga od firm pewnego stażu w prowadzeniu działalności. Są jednak na rynku takie banki, które przyznają karty kredytowe firmom dopiero rozpoczynającym działalność.

Uproszczone zasady przyznawania karty kredytowej mają wpływ na wysokość limitów, z jakich mogą korzystać posiadacze kart. Maksymalny limit kredytu przyznawany do karty, z jakim można się spotkać na rynku, to 300 tys. zł. Standardem jest limit rzędu 20 – 25 tys. zł. Dla mniejszych firm są to kwoty wystarczające, aby pokrywać niektóre z bieżących wydatków.

Karta kredytowa zapewnia możliwość skorzystania z formy nieoprocentowanego kredytu nawet do 60 dni. Zależy to od sposobu spłacania zadłużenia.

Wydatki realizowane przy użyciu karty rozliczane są w cyklach miesięcznych, przy czym firma ma możliwość wyboru terminu rozliczania karty.

Posiadanie rachunku bieżącego w banku ułatwia spłatę zadłużenia na rachunku karty. Firma może ustanowić automatyczną spłatę, co zwalnia ją z konieczności pilnowania terminów spłat.

Monitoring wydatków przy użyciu kart kredytowych jest prosty i wygodny – odbywa się na podstawie miesięcznych wyciągów uwzględniających tylko transakcje dokonane kartami. Firma otrzymuje zbiorczy wyciąg oraz indywidualne wyciągi w podziale na każdą, indywidualną kartę.

Banki starają się w rozmaity sposób zachęcać posiadaczy kart do ich używania poprzez system rabatów i upustów przyznawanych w wybranych sklepach, lokalach gastronomicznych czy usługowych. Niektóre banki nagradzają posiadaczy kart w postaci cash backu, czyli zwrotu pewnej sumy stanowiącej określony procent kwoty transakcji zrealizowanej w wybranych punktach handlowych czy usługowych, np. na stacjach benzynowych.

Wiele kart kredytowych oferuje dodatkowe usługi w formie różnego rodzaju ubezpieczeń. Mogą być to ubezpieczenia gwarantujące bezpieczne korzystanie z karty, czyli ubezpieczenie obejmujące dokonanie nieuprawnionych transakcji w związku z zagubieniem, kradzieżą lub rabunkiem karty.

Do kart może być również dołączone ubezpieczenie podróżne, co oznacza, że klient przed wyjazdem za granicę nie musi nabywać dodatkowego ubezpieczenia. W ramach takiego ubezpieczenia klient objęty jest kosztami leczenia za granicą w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.