Od przyjęcia Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011, do końca 2011 roku w Polsce zostanie zmodernizowanych łącznie około 8 tys. km dróg gminnych i powiatowych. W ramach trzech edycji rząd przeznaczył na ten cel w sumie 3 mld zł dofinansowania - informuje MSWiA.

Dziś Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawi Radzie Ministrów stan realizacji inwestycji wykonanych w ramach tego programu.

W tym roku modernizacja i budowa 2,1 tys. km dróg

Dzięki programowi, w tym roku samorządy będą mogły zmodernizować lub wybudować blisko 2,1 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Niewykluczone, że liczba inwestycji będzie wyższa dzięki oszczędnościom poprzetargowym. Uzyskane w ten sposób dodatkowe pieniądze pozwolą na wybudowanie bądź wyremontowanie kolejnych dróg z list rankingowych. W latach 2009-2010 zaoszczędzone środki finansowe umożliwiły realizację zadań na znacznie większą skalę niż pierwotnie zakładano.

W 2011 roku zostanie zrealizowanych 680 inwestycji drogowych, obejmujących blisko 2,1 tys. km dróg lokalnych (w tym ponad 860 km gminnych i ponad 1,22 tys. km powiatowych). Duża część wniosków, które zakwalifikowano do dofinansowania dotyczy województw, w których doszło do powodzi. Wśród projektów na przyszły rok jest 217 wniosków "powodziowych"; 157 z nich dotyczy dróg gminnych (o łącznej długości około 341 km), a 60 wniosków dróg powiatowych (o długości około 397 km). Na dofinansowanie zadań obejmujących remonty lub budowę dróg gminnych w 2011 roku przeznaczono ponad 492 mln zł, a powiatowych przeszło 507 mln zł.

Samorządy dotknięte przez powódź, dzięki specjalnej uchwale przyjętej przez rząd w sierpniu 2010 roku mogły liczyć na dodatkowe 10 punktów przy ocenie wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg lokalnych. Rada Ministrów zmieniając zasady rozdzielania pieniędzy z programu chciała ułatwić samorządom, których infrastruktura drogowa została zniszczona przez powódź i osuwiska, odbudowę dróg. Dzięki pomocy finansowej budżetu państwa, poszkodowane gminy i powiaty mogą szybciej przeprowadzać prace remontowe i budować nowe drogi dojazdowe dla swoich mieszkańców. Najwięcej wniosków powodziowych, zakwalifikowanych do dofinansowania na 2011 rok, dotyczy dróg lokalnych głównie z terenów Małopolski, Podkarpacia oraz ze Śląska i Świętokrzyskiego.

Rokrocznie, począwszy od 2009 roku samorządy ubiegały się o dofinansowanie około 2 tys. drogowych projektów inwestycyjnych i remontowych (od nieco ponad 2,4 tys. wniosków w 2009 r. do ponad 1,8 tys. w 2011 r.). W tym czasie samorządy ubiegały się o przyznanie dofinansowania na modernizację i budowę dróg lokalnych na kwotę ponad 2 mld zł, czyli ponad dwukrotnie przewyższającej kwotę rocznej dotacji.

W dwóch pierwszych latach realizacji programu, od 2009-2010 udział wzięło 45 proc. gmin, 92 proc. powiatów i 78 proc. miast na prawach powiatu. Do końca ubiegłego roku zrealizowano łącznie ponad 2 tys. projektów, polegających na przebudowie, budowie lub remoncie około 5,5 tys. km dróg gminnych i powiatowych. To wszystko w ramach 2,2 tys. inwestycji (około 1430 gminnych i 770 powiatowych). Z programu skorzystało do tej pory prawie 1,5 tys. jednostek samorządu terytorialnego.

Dzięki inwestycjom realizowanym w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach 2008-2011 łącznie około 8 tys. km dróg lokalnych może zostać zmodernizowana do końca trwania programu, czyli o około 2 tys. km więcej niż pierwotnie zakładano.

W ramach programu w 2010 roku podjęto realizację 1049 zadań polegających na przebudowie, budowie lub remoncie dróg lokalnych, zaplanowanych w 2009 roku. W ubiegłym roku realizowano 681 zadań dotyczących dróg gminnych (przebudowa 837 km, budowa 111 km, remont 301 km dróg) oraz 368 zadań dotyczących dróg powiatowych (przebudowa 1161 km, budowa 142 km, remont 383 km dróg). Z dofinansowania na łączną kwotę prawie 1 mld zł mogło skorzystać w tym czasie prawie 1 tys. jednostek samorządu terytorialnego.

W 2009 roku samorządy zrealizowały łącznie 1162 zadań inwestycyjno-remontowych, w tym 756 dotyczyło dróg gminnych i 406 dróg powiatowych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła łącznie ponad 959 mln zł, w tym nieco ponad 488 mln zł na drogi gminne i ponad 471 mln zł na drogi powiatowe. W tej edycji samorządy wyremontowały lub przebudowały łącznie ponad 2,7 tys. km dróg lokalnych, w tym około 1,2 tys. km dróg gminnych i nieco ponad 1,5 tys. km dróg powiatowych. Dzięki dofinansowaniu samorządy gminne mogły przebudować nieco ponad 824 km dróg, wybudować około 141 km dróg i wyremontować ponad 225 km dróg. Powiaty zrealizowały w tym czasie: przebudowę 1105 km dróg, nieco ponad 29 km dróg zostało wybudowanych oraz około 422 km dróg wyremontowano. Z dofinansowania skorzystało w tym czasie 1031 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 748 gmin, 247 powiatów i 36 miast. Najwięcej gmin i powiatów, które skorzystało z dofinansowania w ramach programu w 2009 roku pochodziło z województw: świętokrzyskiego, lubuskiego i opolskiego.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 to inicjatywa ministra spraw wewnętrznych i administracji z października 2008 roku. Program tzw. "schetynówek" jest dodatkowym źródłem pieniędzy dla samorządów na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. Nowe lub zmodernizowane drogi gminne i powiatowe przyczyniają się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale także zwiększają atrakcyjność gospodarczą regionów. Program przewiduje bowiem finansowanie połączeń sieci dróg powiatowych i gminnych z drogami wojewódzkimi i krajowymi.

W latach 2009 - 2011 na realizację programu budżet państwa co roku przeznacza do 1 mld zł dotacji celowej, a jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 1 mld zł środków własnych. Rząd od początku realizacji programu przeznaczył 3 mld zł dofinansowania do programu modernizacji dróg lokalnych.