Według posłów PO, którzy zainicjowali prace nad tą nowelizacją, znaczna część działalności banku koncentruje się na udzielaniu kredytów związanych z finansowaniem nieruchomości, a listy mogą stanowić istotne narzędzie refinansowania tego obszaru działalności BGK. Stworzyłoby to jednocześnie bankowi możliwość wykorzystania innych źródeł na finansowanie pozostałej działalności.

Zgodnie z nowelą, BGK będzie mógł obniżyć fundusze własne przez wpłatę pieniędzy do budżetu państwa, albo przez nieodpłatne przekazanie na rzecz skarbu państwa będących w posiadaniu banku skarbowych papierów wartościowych, akcji lub udziałów.

Nowelizacja precyzuje ponadto, że BGK nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz określa szczegółowo procedurę upadłościową banku.

Zmiana doprecyzowuje też zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa w stosunku do BGK, także w kwestii zapewnienia odpowiedniej wysokości kapitałów. Według posłów PO, zastosowanie tego rozwiązania powinno umożliwić uzyskanie przez bank oceny ratingowej na poziomie oceny Polski. W efekcie powinno to przyczynić się do zwiększenia możliwości pozyskiwania środków przez bank.

Nowela określa jednoznacznie katalog podmiotów uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu BGK. Są to: prezes banku, dwaj członkowie zarządu i pełnomocnicy.

Zmiany mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.