Pierwsza emisja w ramach Programu przeprowadzona ma zostać w połowie lutego 2011 roku, a planowana kwota emisji wynieść może do 2 miliardów.

Emitowane papiery będą miały formę obligacji i będą rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA., a ich zapadalność nie przekroczy 4 lat. Organizatorem emisji i Dealerem pierwszej serii obligacji jest Bank Handlowy w Warszawie SA. - informuje Piotr Stalęga, rzecznik prasowy BGK.

Podpisana z organizatorem umowa programowa ma charakter parasolowy, dający możliwość emitowania nie tylko obligacji, ale także certyfikatów depozytowych.

Jest to drugi znaczący Program emisyjny Banku Gospodarstwa Krajowego realizowany równolegle z projektem finansowania Krajowego Funduszu Drogowego. Bank decyduje się na taki "hurtowy” sposób finansowania, ponieważ w przeciwieństwie do innych banków nie prowadzi on rachunków klientów indywidualnych.

W ramach ustanowionego Programu przewidziane jest emitowanie papierów o różnych terminach zapadalności (od 7 dni do 10 lat), jak również różnych sposobach ich ewidencji (tj. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, u Dealera papierów dłużnych działającego jako Depozytariusz lub u Emitenta).

Dokumentacja emisyjna przewiduje także możliwość wprowadzenia papierów dłużnych Banku Gospodarstwa Krajowego do obrotu na rynku zorganizowanym ASO.

Bank może emitować papiery dłużne do 31 grudnia 2014 roku, a środki pozyskane w ten sposób przeznaczone będą na finansowanie działalności, zgodnie ze strategią Banku Gospodarstwa Krajowego.