Z początkiem przyszłego roku zaczną obowiązywać bardzo istotne regulacje znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne dotyczące biogazu rolniczego i wytwarzania z niego energii elektrycznej. Zgodnie z nowymi przepisami, potwierdzeniem wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej będzie świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego.

Świadectwo pochodzenia biogazu zawiera:

● nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem biogazu rolniczego;

● określenie lokalizacji i znamionowej wydajności instalacji, w której biogaz rolniczy został wytworzony;

dane dotyczące ilości biogazu rolniczego objętego świadectwem pochodzenia biogazu;

● dane dotyczące ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii;

● określenie okresu, w którym biogaz rolniczy został wytworzony.

Konieczny jest wniosek

Zgodnie z nowymi przepisami świadectwo pochodzenia biogazu będzie wydawał prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem biogazu rolniczego, złożony za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, na którego obszarze działania znajduje się instalacja wytwarzania biogazu rolniczego określona we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Do wydawania świadectw pochodzenia biogazu będzie się stosować odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń.

Wniosek powinien zawierać:

● nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem biogazu rolniczego;

● określenie lokalizacji i znamionowej wydajności instalacji, w której biogaz rolniczy został wytworzony;

● dane dotyczące ilości biogazu rolniczego objętego świadectwem pochodzenia biogazu;

● dane dotyczące ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii;

● określenie okresu, w którym biogaz rolniczy został wytworzony.

Wpis do rejestru

Według nowych regulacji działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego to działalność regulowana w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wymagającą wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

Organem prowadzącym rejestr jest prezes Agencji Rynku Rolnego (zwany dalej organem rejestrowym). Organ rejestrowy przekazuje prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje o zmianach dokonywanych w rejestrze w terminie 7 dni od ich dokonania.

Przeprowadzenie kontroli

Organ rejestrowy jest uprawniony do kontroli wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu biogazu rolniczego lub wytwarzaniu z niego energii elektrycznej.

Czynności kontrolne wykonują pracownicy organu rejestrowego na podstawie pisemnego upoważnienia oraz po okazaniu legitymacji służbowej.

Osoby upoważnione do przeprowadzenie kontroli są uprawnione do:

● wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność;

● żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.

Z przeprowadzonej kontroli będzie sporządzany protokół, który powinien zawierać także wnioski i zalecenia oraz informację o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści. Termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż siedem dni od dnia doręczenia protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego przeprowadzający kontrolę zamieszcza stosowną adnotację w tym protokole.

Obowiązki przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu biogazu rolniczego lub wytwarzania z niego energii elektrycznej będzie zobowiązane m.in. do:

● prowadzenia dokumentacji dotyczącej: ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanego do wytworzenia energii elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub wykorzystanego w inny sposób, ilości ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym;

● przekazywania Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, sprawozdań kwartalnych zawierających wymienione informacje, według wzoru opracowanego i udostępnionego przez Agencję Rynku Rolnego.

Wykorzystanie biogazu

Spośród elektrowni wykorzystujących biogaz najczęściej spotyka się te, które pozyskują go z oczyszczalni ścieków. Ale ich łączna moc jest skromna – niecałe 28 MW. Zdecydowanie lepsze efekty przynoszą elektrownie, które otrzymują biogaz z odpadów przemysłowych drewnopochodnych. Rozlokowane są one w co trzecim województwie. Ich całkowita moc wynosi około 230 MW. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się te, które do pozyskania energii wykorzystują biogaz rolniczy. Na takie rozwiązanie zdecydowały się zaledwie trzy województwa. Efekt – sześć elektrowni i moc trochę powyżej 8 MW. Stowarzyszenie producentów biogazu szacuje, że w Polsce można pozyskiwać rocznie 135 – 145 mln sześciennych biogazu. W Niemczech funkcjonuje obecnie 3750 biogazowni o łącznej mocy 650 MW. Technologia ta jest też powszechnie i od wielu lat stosowana w Austrii, Danii i Szwecji.