Unijna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej może wynieść maksymalnie 40 tys. zł. Rzeczywista kwota przyznanego dofinansowania jest jednak uzależniona od wykazania wydatków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej. Kwota dotacji może być również zróżnicowana regionalnie. W 2010 roku na ograniczenie wsparcia do 20 tys. zł zdecydowało się np. województwo łódzkie.

Dotacja jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem że nowe przedsiębiorstwo przetrwa na rynku rok. Przedsiębiorca, który założy firmę za środki z UE, przez pół roku może dodatkowo otrzymywać bezzwrotne wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty płacy minimalnej (obecnie 1317 zł). W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku sezonowej działalności gospodarczej, która nie przynosi zysku od razu, wypłata wsparcia pomostowego może być przedłużona do roku. Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na sfinansowanie m.in. składek do ZUS, kosztów najmu lokali, opłat telekomunikacyjnych, wydatków na media.

Dla kogo dotacja

O dotację na własny biznes w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) może starać się każda osoba fizyczna, która ma pomysł na własną działalność. W praktyce grupa osób objętych wsparciem może być zawężona. Pomoc w ramach PO KL jest kierowana w szczególności do:

● osób długotrwale bezrobotnych,

kobiet powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci,

● osób do 25 lat i po 45. roku życia,

● niepełnosprawnych,

● zamieszkujących gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu ani zaległości w spłacie zobowiązań. O wsparcie nie mogą się ubiegać osoby spokrewnione z pośrednikiem wypłacającym dotacje, jego pracownikami oraz zewnętrznymi ekspertami.

Przykład 1

Status zawodowy jest ważny

Osoba zatrudniona na umowę o pracę chce założyć własną firmę za środki z UE. Nie do wszystkich projektów może jednak być zrekrutowana. Niektórzy operatorzy zawężają grupę docelową do osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Wówczas do projektu mogą się zgłaszać jedynie osoby posiadające taki status. W 2010 roku coraz częściej zdarza się, że z projektów wykluczane są osoby aktywne zawodowo, ponieważ wsparcie ma być kierowane przede wszystkim do osób, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotnych, absolwentów, kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osób, które ukończyły 45 rok życia oraz niepełnosprawnych.

Jak ubiegać się o wsparcie

Starając się o dotację, należy przystąpić do projektu realizowanego przez jednego z tzw. operatorów. Są to pośrednicy, których w drodze konkursu wybierają urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy, a na Mazowszu – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wykazy operatorów są dostępne na stronach internetowych WUP i urzędów marszałkowskich.

Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanych operatorowi wniosków aplikacyjnych. Formularz można pobrać ze strony internetowej operatora projektu lub w jego biurze. Następnie należy go wypełnić i złożyć we wskazanym miejscu i terminie. Warto dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową, którą każdy operator zamieszcza na swojej stronie internetowej. Pośrednicy zapisują w niej szczegółowe, właściwe tylko dla siebie, zasady rekrutacji. Operatorzy już na etapie rekrutacji do projektu oceniają pomysł na biznes, m.in. pod kątem realności, trwałości i innowacyjności. Podczas rekrutacji najczęściej na jedno miejsce przypada kilku chętnych, dlatego operator może weryfikować uczestników i ich predyspozycje do samodzielnego prowadzenia biznesu poprzez rozmowę z doradcą zawodowym.