Ogłoszone zostały warunki uczestnictwa, naboru projektów i zasady przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Ministerstwo Gospodarki, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działań 9.4 – 9.6 i 10.3 Priorytetu IX i X PO IiŚ.

Zadaniem konkursu jest wybór projektów, spełniających cele określone w Działaniu 9.4 Priorytetu IX PO IiŚ, dla których podpisane zostaną umowy o dofinansowanie ze środków publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl.

Źródła odnawialne

Jak poinformowano, Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

Celem Działania jest wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Budżet na realizację Działania w trybie konkursu zamkniętego nr 2/PO IiŚ/9.4/2009 wynosi 195 mln zł ze środków Funduszu Spójności. Dodatkowo zabezpieczono 20 proc. kwoty całej alokacji wspólnotowej przeznaczonej na dany nabór, stanowiącej rezerwę kursową oraz rezerwę zabezpieczającą. Pomoc finansowa udzielana w ramach Działania 9.4 dostępna będzie na terenie całego kraju.