Jak potencjalni nabywcy mieszkań mogą sprawdzić wiarygodność dewelopera jeszcze przed podpisaniem umowy?
Bardzo ważne jest sprawdzenie statusu prawnego dewelopera. Deweloperzy działający na terytorium Polski zazwyczaj prowadzą działalność gospodarczą w formie spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Rzadziej spotykane są spółki osobowe. Bez względu na to, czy działalność ta jest prowadzona w formie spółki kapitałowej, czy osobowej, podmioty te i ich dane są uwidocznione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Wszelkie dane dotyczące spółki, tj. wysokość kapitału zakładowego, struktura własnościowa spółki, sposób reprezentacji, dane dotyczące członków zarządu itp., jak i dotyczące jej działalności, tj. sprawozdania finansowe spółki, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat itd., są jawne i ogólnodostępne. Aby je sprawdzić, wystarczy się udać do właściwego sądu gospodarczego, w którym znajdują się akta spółki. Łatwo więc można dokonać oceny ewentualnych zagrożeń i ryzyka zakupu nieruchomości od konkretnego dewelopera.
Przy sprawdzaniu dewelopera należy zwrócić szczególną uwagę na sprawozdanie finansowe. To z jego treści można się dowiedzieć, jaka jest obecnie sytuacja finansowa spółki. Niewątpliwie czynnikiem, który powinien mieć wpływ na wybór dewelopera, jest również wysokość jego kapitału zakładowego, gdyż to właśnie on stanowi minimalną gwarancję zabezpieczającą zobowiązania spółki wobec jej potencjalnych wierzycieli. Im wyższy kapitał zakładowy spółki, tym wyższa teoretycznie jest gwarancja zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń. Jeżeli więc kapitał zakładowy jest niski, istnieje ryzyko, że w przypadku braku możliwości wypełnienia zobowiązań przez dewelopera, którego majątek będzie znikomy, suma kapitału zakładowego może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich zobowiązań wierzycieli. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, na której ma być postawione przez dewelopera mieszkanie lub dom. Omówimy tę kwestię następnym razem.
Maciej Szermach
adwokat, partner w Kancelarii BSO Prawo & Podatki