PIENIĄDZE

Operatorzy są odpowiedzialni za rekrutację uczestników do projektu, zapewnienie im szkoleń i doradztwa oraz wybór osób, które staną się ostatecznymi beneficjentami, tzn. otrzymają dotację. Teoretycznie operatorem może być każda instytucja.

Wybór operatora

Zgodnie z kryteriami dostępu Działania 6.2 operator powinien posiadać doświadczenie szkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub w przyznawaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Firmy operatorzy są wybierane w konkursach przeprowadzanych przez tzw. instytucję pośredniczącą II stopnia, czyli w zależności od województwa przez wojewódzkie urzędy pracy lub urzędy marszałkowskie. Zamieszczają one wykazy lokalnych operatorów na swoich stronach internetowych. Natomiast operatorzy publikują ogłoszenia o przeprowadzanej rekrutacji w środkach masowego przekazu i internecie.

Warunki rekrutacji są określone przez firmę, która ją przeprowadza. Można wziąć udział w kilku rekrutacjach organizowanych przez różnych operatorów z jednego województwa. Jednak w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie realizowanym przez konkretnego operatora należy zrezygnować z udziału w rekrutacji do innych projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Osoba zamierzająca podjąć działalność gospodarczą składa oświadczenie, że nie ubiega się o przyznanie środków publicznych na ten cel w innym podmiocie lub instytucji.

Trzeba złożyć wniosek aplikacyjny

Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanych operatowi wniosków aplikacyjnych. Formularz można pobrać ze strony internetowej operatora projektu bądź otrzymać w jego biurze. Następnie należy wypełnić go i złożyć we wskazanym miejscu i terminie. Wniosek nie wymaga żadnych załączników. Zawiera on informacje o potencjalnym beneficjencie, opis planowanego przedsięwzięcia oraz wymagane przez operatora oświadczenia.

Jak przebiega ocena

Ocena zgłoszeń odbywa się w dwóch etapach. Najpierw dokonywana jest ocena formalna wniosku. Standardowo sprawdzane jest przede wszystkim to, czy kandydat spełnia tzw. kryteria dostępu (np. czy mieszka na terenie powiatu, który jest objęty zasięgiem danego projektu szkoleniowego). Podczas tegorocznej rekrutacji zdarzały się przypadki odrzucania wniosków o przyznanie dofinansowania z powodu prostych błędów formalnych. Udziału w projekcie pozbawiał np. brak podpisu na każdej stronie wniosku, a kandydatom nie dano szansy uzupełnienia tych braków formalnych. Dlatego warto dołożyć wyjątkowej staranności przy wypełnianiu wniosku i w przypadku każdej wątpliwości konsultować się z pracownikami firmy operatora.

Drugim etapem oceny wniosku jest ocena merytoryczna. Zazwyczaj dokonuje jej kilkuosobowa komisja rekrutacyjna. Oceniane jest wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności związane z profilem planowanej działalności. Operatorzy projektu charakteryzują się dużą elastycznością w przyznawaniu punktów za wartość merytoryczną wniosku. Już na etapie rekrutacji do projektu oceniany jest pomysł na biznes, m.in. pod kątem realności, trwałości i innowacyjności.

Firmy rekrutujące do projektów podkreślają, że bardzo ważna jest znajomość rynku i konkurencji oraz posiadanie przemyślanego pomysłu na biznes. Takie wnioski już na etapie selekcji dają gwarancję udanego przedsięwzięcia biznesowego, które bez problemu utrzyma się na rynku przynajmniej przez wymagany okres 12 miesięcy. W warunkach kryzysu nie bez znaczenia jest także to, czy planowana działalność będzie stanowiła trwałe źródło utrzymania wnioskodawcy.

Autorzy wyselekcjonowanych zgłoszeń mogą zostać poddani testom predyspozycji psychologicznych do prowadzenia działalności gospodarczej. Z kandydatem zwykle przeprowadzana jest także rozmowa kwalifikacyjna. Na podstawie uzyskanej punktacji tworzone są listy rankingowe kandydatów, które operatorzy mają obowiązek zamieszczać na swoich stronach internetowych.

UWAGA Dokumentacja konkursowa operatora

Przed złożeniem wniosku warto dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową, którą każdy z operatorów zamieszcza na swojej stronie internetowej. Operatorzy podają w niej szczegółowe, właściwe tylko dla siebie, zasady rekrutacji. Regulamin może też zawierać inne istotne informacje, np. wykluczenia, którym podlega zgłaszany pomysł na własny biznes