Kredyt technologiczny to nowy sposób wsparcia przedsiębiorców, którzy inwestują w nowe technologie. Jest on bardziej atrakcyjny od standardowego komercyjnego kredytu inwestycyjnego, ponieważ firma może skorzystać z tzw. premii technologicznej Banku Gospodarstwa Krajowego (może ona wynieść do 4 mln zł), która jest przeznaczana na spłatę części kredytu.

Przedsiębiorca powinien najpierw zgłosić się do jednego z banków, które podpisały umowę z BGK. W pierwszej kolejności firma musi uzyskać promesę lub warunkową umowę kredytu technologicznego w banku kredytującym. Następnie za pośrednictwem tego banku złożyć do BGK wniosek o przyznanie premii technologicznej. BGK po stwierdzeniu zgodności wniosku z ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej przyznaje promesę premii technologicznej. Jest ona podstawą do zawarcia przez przedsiębiorcę z bankiem kredytującym umowy kredytu technologicznego. Kolejny krok to umowa o wypłatę premii technologicznej, którą przedsiębiorca zawiera z BGK. Sama wypłata premii technologicznej nastąpi po zrealizowaniu inwestycji technologicznej i rozpoczęciu sprzedaży nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej.

By uzyskać kredyt, firma musi posiadać zdolność kredytową. Bank udziela kredytu na własne ryzyko, więc ocena tej zdolności zależy wyłącznie od niego. Procedura uzyskania kredytu jest podobna do tej, którą banki stosują w przypadku innych kredytów inwestycyjnych.

BGK rozpatruje wniosek o przyznanie premii technologicznej na podstawie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o przyznanie premii technologicznej. Są to: opinia, sporządzona przez uprawnioną jednostkę naukowo-badawczą stwierdzającą, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią oraz informacja dotycząca technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W informacji powinien być także zawarty opis produktów lub usług powstałych na skutek inwestycji.

Należy pamiętać, że BGK będzie badał spełnianie warunków ustawowych dotyczących nowości technologii (stosowanie jej na świecie nie dłużej niż 5 lat) oraz sposobu jej wdrożenia do produkcji właśnie na podstawie powyższych dokumentów. Dopiero po przyznaniu przez BGK promesy przedsiębiorca może przystąpić do realizacji inwestycji finansowanej kredytem technologicznym.

Pozostałe obowiązkowe dokumenty, które są załącznikami do wniosku, to: oświadczenie przedsiębiorcy o niefinansowaniu wkładu własnego ze środków publicznych, informacja o uzyskanej pomocy publicznej na finansowanie inwestycji, kopie dokumentów potwierdzających status przedsiębiorcy, oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należnych składek i danin publicznych, biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym i wykazem wydatków oraz zobowiązanie przedsiębiorcy do przekazywania BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków, które na bank nakładają przepisy prawa.

Ocena wniosków ogranicza się do potwierdzenia ich zgodności z kryteriami ustawowymi. Tym samym każdy prawidłowy wniosek może uzyskać wsparcie, a wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu do BGK.