W świetle obowiązującej ustawy – Prawo energetyczne Mazowiecka Spółka Gazownictwa ponosi pełną odpowiedzialność za rozbudowę sieci gazowej, w tym na potrzeby przyłączania nowych klientów, za jej finansowanie oraz późniejszą eksploatację.

Przepisy określają zasady przyłączania do sieci oraz warunki, w jakich przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek zawrzeć z klientem umowę o przyłączenie do sieci, a także uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku wydania przez przedsiębiorstwo energetyczne odmowy zawarcia umowy o przyłączenie.

Proces przyłączania

MSG realizuje kompleksowo przyłączenie nowych klientów do swojej sieci, począwszy od przyjęcia i weryfikacji wniosków, poprzez zawarcie umowy, aż do fizycznej realizacji przyłączenia obiektu budowlanego i uruchomienia dostarczania paliwa gazowego. Spółka opracowała wewnętrzną procedurę, która porządkuje proces przyłączania klientów do sieci gazowej. Procedura ta ustala zasady i sposób wykonania poszczególnych czynności w procesie przyłączeniowym wraz z określeniem terminów i wzorów druków. Stosując procedurę, zakłady gazownicze wchodzące w skład MSG zachowują jednolitość postępowania w tym zakresie. Na swojej stronie internetowej (www.msgaz.pl) MSG umożliwia klientom pobranie użytecznych dokumentów i formularzy związanych z procesem przyłączania.

Współpraca ze sprzedawcą

Klienci ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej MSG, dla których sprzedawcą gazu będzie PGNiG, mają możliwość skorzystania z pośrednictwa biur obsługi klienta PGNiG. Klienci ci mogą tam otrzymać informację o zasadach przyłączania i wymaganych dokumentach, a także uzyskać pomoc i zweryfikować poprawność wypełnienia stosownych wniosków.

W ramach prowadzonej współpracy PGNiG z operatorami systemu dystrybucyjnego, w tym MSG, powstał jednolity model obsługi klientów indywidualnych PGNiG. Kształt modelu jest wynikiem doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk w tym zakresie, stosowanych w innych przedsiębiorstwach energetycznych.