Prawo energetyczne nakłada na operatorów gazowego systemu dystrybucyjnego obowiązek zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej dostawy paliwa gazowego oraz bieżącego i długookresowego bezpieczeństwa funkcjonowania zarządzanego systemu gazowego. Ponadto operator odpowiada za eksploatację, konserwację oraz rozbudowę sieci dystrybucyjnej i przyłączenia nowych klientów.

Zarządzanie jakością

Zgodnie z powyższym Mazowiecka Spółka Gazownictwa (MSG), jako operator, ale i właściciel sieci dystrybucyjnej, w pełni ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie i stan techniczny zarządzanego systemu gazowego. W celu wywiązania się z tych obowiązków, zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 poz. 1055), MSG wdrożyła i ciągle doskonali system zarządzania jakością. Wdrożony system oparty jest na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2001 i specyfikacji technicznej ISO/TS 29001:2004 określającej wymagania dla systemów zarządzania jakością wdrożonych w firmach petrochemicznych i gazowniczych. Swoim zakresem obejmuje on całą działalność MSG. Organizacja spółki została oparta na modelu zarządzania procesowego. Dokumentację systemu tworzą procedury, instrukcje operacyjne i wykonawcze opisujące procesy i składające się na nie poszczególne czynności umieszczone na wewnętrznej e – platformie.

Współpraca z kontrahentami

Spółka prowadząc rozbudowę i eksploatację sieci gazowej realizuje procesy specjalistyczne o dużej skali złożoności. Do ich realizacji angażuje także inne przedsiębiorstwa. Stąd też w ramach funkcjonującego systemu zarządzania jakością szczególną uwagę zwrócono na współpracę z kontrahentami, w tym z dostawcami usług i wyrobów w zakresie eksploatacji, budowy, modernizacji i remontów sieci gazowej. Z uwagi na fakt, iż w końcowym rozrachunku to na MSG, jako zarządzającym siecią i świadczącym usługi transportu gazu, spoczywa odpowiedzialność za jakość zrealizowanych przez podwykonawców prac, spółka dąży do tego aby świadczone przez te podmioty usługi spełniały najwyższe standardy jakościowe. Prace powinny więc być realizowane przez osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem a wykorzystywane produkty spełniać odpowiednie normy jakościowe zapewniając prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego. W tym celu spółka stale prowadzi dobór i weryfikację kontrahentów.