Zgodnie z prawem energetycznym Mazowiecka Spółka Gazownictwa (MSG) jest odpowiedzialna za realizację procesu rozbudowy oraz modernizacji dystrybucyjnej sieci gazowej spółki – właściwe standardy jakości sieci, ich bezpieczeństwo oraz niezawodność. W rezultacie inwestycje w infrastrukturę gazową stanowią w MSG główny kierunek inwestowania.

Realizacja inwestycji

Realizując zaplanowane inwestycje, MSG współpracuje z wieloma kontrahentami. Spółka udziela zamówień firmom działającym na rynku, o ile tylko są zdolne do sprostania wymogom inwestora w zakresie właściwej realizacji prac. Obowiązujące procedury udzielania zamówień nastawione są na promowanie konkurencji między oferentami i pozyskanie przez spółkę najkorzystniejszych ofert. Przy udzielaniu zamówień o wartości powyżej 412 tys. euro MSG stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku robót budowlanych przepisy te stosowane są od kwoty 5,15 mln euro. Przy udzielaniu zamówień o wartości powyżej 50 tys. euro obowiązuje zasada jawności dokumentacji postępowania i złożonych ofert. W przypadku stwierdzenia dokonania błędnego rozstrzygnięcia MSG dopuszcza możliwość odwoływania się od już podjętych decyzji. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego nie zobowiązują do takiego postępowania. Wewnętrzna decyzja spółki pokazuje więc, jaką wagę przywiązuje ona do partnerskich stosunków z kontrahentami. W celu jak najszerszego udostępnienia informacji o swoich zamówieniach i nawiązaniu współpracy z najbardziej profesjonalnymi kontrahentami MSG na swoich stronach internetowych (www.msgaz.pl) uruchomiła Portal Informacji Przetargowej. Każda zainteresowana firma może zapoznać się tam z ogłoszeniami o aktualnych zamówieniach spółki, a w wielu przypadkach także uzyskać całą specyfikację zamówienia. Dzięki temu kontrahenci mogą bez zbędnych formalności przygotować i złożyć ofertę. MSG przyjęła zasadę, że kontakty w zakresie danego zamówienia mogą być prowadzone drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu, bez konieczności przekazywania pism.