Skutki rozdzielenia dystrybucji i sprzedaży gazu są dla wielu odbiorców wciąż niezrozumiałe. Paliwo jest im dostarczane przez operatora systemu dystrybucyjnego – na jednej czwartej części terytorium Polski przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa (MSG) – ale zagadnieniami związanymi z obsługą klienta i reklamacji, rozliczeniem zużycia, fakturowaniem oraz poborem należności, zajmuje się sprzedawca gazu ziemnego, najczęściej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Dostosowywanie prawa

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się proces dostosowywania polskiego prawa do reguł wspólnotowego rynku. Implementowano między innymi Dyrektywę 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2006 r. w sprawie wspólnych zasad obowiązujących na rynku gazu ziemnego. Największe przedsiębiorstwa energetyczne, w tym gazownicze, zostały zobowiązane do rozdzielenia obrotu paliwami gazowymi (sprzedaży) od dystrybucji (transportu). W efekcie w czerwcu 2007 r. MSG zaprzestała sprzedaży paliwa gazowego, a podstawowym przedmiotem działalności spółki stała się dystrybucja gazu. Sprzedaż gazu ziemnego oraz obsługa dotychczasowych klientów MSG zostały przejęte przez PGNiG.

Zadania operatora

Przepisy prawa europejskiego oraz znowelizowanego na jego podstawie prawa energetycznego mają na celu liberalizację rynku gazu. MSG – jako jeden z operatorów systemu dystrybucyjnego – prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo energetyczne i wielu innych aktów prawnych, w tym aktów wykonawczych do Prawa energetycznego. Z obowiązujących przepisów prawa wynikają zadania operatora oraz jego odpowiedzialność. Podstawowym zadaniem MSG jest transport gazu sieciami dystrybucyjnymi na rzecz każdego podmiotu, który dysponuje gazem ziemnym. W ramach swojego podstawowego zadania spółka odpowiedzialna jest za:

1) ciągłą, bezpieczną i niezawodną dystrybucję paliw gazowych,

2) ruch sieciowy w systemie oraz jego bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania,

3) eksploatację, konserwację, remonty oraz rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym przyłączenia do sieci gazowej nowych klientów,

4) rozbudowę połączeń z innymi systemami gazowymi.