Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w II kwartale 2008 roku o 5,8 proc. po wzroście o 6,1 proc. w I kwartale 2008 roku i 6,4 proc. w II kwartale 2007 roku - podał dziś Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści spodziewali się, że wzrost gospodarczy w II kwartale 2008 roku wyniósł 5,5 proc. Ich prognozy wahały się od 5,3 proc. do 5,8 proc. Szacunki wzrostu inwestycji wynosiły 14,5 proc. przy przedziale 13,5 - 15,4 proc., a popytu krajowego: 6,2 proc. przy prognozach z przedziału 5,3 - 6,9 proc.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2008 roku wzrosła o 6,1% r/r. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 6,9% w ujęciu rocznym, w budownictwie wzrosła o 17,8%, a w sektorze usług rynkowych - o 5,5%.

Popyt krajowy w wzrósł o 6,2% r/r, spożycie ogółem wzrosło o 4,0%, a spożycie wzrosło indywidualne o 5,6%.

Nakłady brutto na środki trwałe (popyt inwestycyjny) zwiększyły się o 15,2% r/r.

"Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy. Podobnie jak w poprzednich okresach, tempo wzrostu popytu krajowego było szybsze niż PKB i w II kwartale wyniosło 6,2%. Wpływ spożycia indywidualnego na wzrost PKB wyniósł 3,4 pkt. proc. wobec 3,1 pkt proc. przed rokiem, natomiast wpływ popytu inwestycyjnego - odpowiednio 2,9 pkt proc. wobec 3,3 pkt proc. w II kwartale ubiegłego roku. Zmniejszył się negatywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na dynamikę wzrostu gospodarczego (- 0,6 pkt. proc. wobec - 2,9 pkt proc. w II kwartale ubiegłego roku)" - podał także GUS.