Dbałość o środowisko wynika wprost z misji PGNiG, która deklaruje zapewnienie niezawodnych i bezpiecznych dostaw energii z gazu ziemnego, energii przyjaznej dla środowiska naturalnego.

Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa oznacza nie tylko znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, ale także pozwala na zmniejszenie energochłonności wielu procesów technologicznych w przemyśle.

Gaz dla transportu

PGNiG promuje wykorzystywanie gazu ziemnego nie tylko w energetyce, przemyśle i gospodarstwach domowych, ale także w transporcie – w postaci sprężonej (CNG) – jako paliwa do pojazdów. Wykorzystanie CNG oznacza mniej szkodliwych substancji, brak sadzy, obniżony poziom hałasu w porównaniu z benzyną lub olejem napędowym. Segment ten dynamicznie rośnie na świecie – po drogach porusza się ponad 4,3 mln pojazdów napędzanych CNG. W Polsce to wciąż raczkujący rynek. Szacuje się, że mamy około 1,7 tys. pojazdów zasilanych CNG, które są obsługiwane przez 29 stacji PGNiG.

Dobrowolne samoograniczenie

W PGNiG standardem jest dbałość o środowisko w całej działalności – począwszy od poszukiwań i eksploatacji złóż gazu i ropy, poprzez magazynowanie paliw do ich dystrybucji. We wszystkich tych obszarach PGNiG minimalizuje negatywny wpływ na przyrodę. Działania mają charakter stałego dobrowolnego samoograniczenia, połączonego z monitorowaniem swojej aktywności. Kluczowym narzędziem realizacji takiej postawy są wdrożone i certyfikowane w większości oddziałów i spółek Grupy Kapitałowej PGNiG systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ), zgodne z normą PN-EN ISO 14001, a w spółkach operujących na rynkach zagranicznych z międzynarodowymi standardami zarządzania HSE (Health, Safety and Environment). O efektywności PGNiG w tym zakresie świadczy fakt, że żadne z jej przedsięwzięć realizowanych w 2007 r. w rejonie Obszarów Natura 2000 nie spowodowało konieczności wykonania tzw. kompensacji przyrodniczej, czyli działań prowadzących do wyrównania szkód dokonanych w środowisku i przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie.

W zgodzie z przyrodą

SZŚ to również korzyści związane ze zwiększeniem zaufania interesariuszy PGNiG. Stosowanie tych systemów, poza wzrostem świadomości ekologicznej pracowników, przynosi firmie korzyści biznesowe – zmniejszenie kosztów jej działalności. Nowe technologie to także większa efektywność zużycia surowców, wody i energii, ograniczanie emisji gazów i pyłów, emisji hałasu, właściwa gospodarka odpadami (selektywna zbiórka, odzysk, składowanie w górotworze). Dużą wagę ma dla PGNiG aktywność w zakresie likwidacji skutków jej działalności lub działalności jej prawnych poprzedników. Zrekultywowane przez PGNiG grunty i nieruchomości nie tylko przestają być potencjalnym źródłem zanieczyszczenia, ale są przywracane do obiegu gospodarczego. 4 instalacje oddziałów spółki – w Zielonej Górze (dwie), Odolanowie i w Mogilnie – uczestniczą w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. W 2008 r. łączna wielkość ich emisji okazała się mniejsza, niż wynika to z przydziału w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień Emisji CO2 na lata 2008–2012. Od 2008 r. spółka publikuje roczny raport środowiskowy.

Wkład ekspertów

Pracownicy PGNiG są doradcami grup roboczych Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), Polskiej Izby Paliw Płynnych czy Izby Gospodarczej Gazownictwa. Spółka posiada unikalne w Polsce i wieloletnie kompetencje w zakresie zastosowania wychwytu i bezpiecznego składowania CO2 w górotworze (CCS – Carbon Capture and Storage). Ma to trudne do przecenienia znaczenie w kontekście przyszłych, koniecznych do podjęcia przez Polskę, przedsięwzięć ograniczających emisję CO2 do atmosfery (gaz cieplarniany) dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym (Protokół z Kioto). Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Warszawie PGNiG, jako pierwsze laboratorium w kraju i zapewne jedne z nielicznych w Europie, uzyskało certyfikat akredytacji w zakresie kontroli układów pomiarowych i oceny analizatorów procesowych dla paliw pod względem szacowania emisji zanieczyszczeń. Wkrótce PGNiG, wspólnie z Pricewaterhouse- Coppers, zorganizuje pierwszą ogólnopolską konferencję z cyklu „Odpowiedzialna energia”. Będzie ona poświęcona wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej.

Bartosz Rowiński
OPINIA
Grzegorz Sojski
dyrektor biura ochrony środowiska w PGNiG
Przez wiele lat struktury odpowiedzialne za ochronę środowiska w PGNiG realizowały wiele różnorodnych działań i inicjatyw na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów środowiska. Dość powiedzieć, że choć w roku ubiegłym po raz pierwszy opublikowany został nasz Raport Środowiskowy, to był on przygotowywany w GK PGNiG już od 10 lat. Obecnie idea ta zyskała wymiar strategiczny.
W 2008 r., przy okazji ogłoszenia nowej strategii biznesowej dla GK PGNiG na lata 2008–2015, podjęto prace nad strategią odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Strategia CSR w GK PGNiG, harmonijnie łącząca etyczne i ekologiczne aspekty z efektywnością, ma zawierać sumę najlepszych praktyk w tym zakresie, w szczególności praktyk proekologicznych. Włączymy do niej aspiracje zgodne ze strategią biznesową PGNiG i zobowiązania wynikające z przynależności PGNiG do Global Compact i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To powinno zagwarantować utrzymanie przez spółkę najwyższych standardów ochrony środowiska także w przyszłości.