Czy zbyt późny zwrot wadium przez zamawiającego przedsiębiorcy powinien uwzględniać także odsetki, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości.
Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie regulują sytuacji, gdy zamawiający zamówienie publiczne zwleka ze zwrotem wpłaconego przez wykonawcę wadium. Aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przedsiębiorca musi wnieść wadium. Natomiast prawo zamówień publicznych nie wskazuje, czy zwrócenie przedsiębiorcy wadium z opóźnieniem powinno łączyć się z obowiązkiem wypłacenia odsetek od niego oraz w jakiej konkretnej wysokości procentowej powinny one zostać ustalone. Reguluje tylko sytuacje, w których zamawiający może zatrzymać wadium razem z należnymi odsetkami.
Artykuł 46 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych określa odsetki za okres wpłaty wadium aż do momentu jego prawidłowego, to znaczy niezwłocznego jego zwrotu przedsiębiorcy. Należy jednakże zwrócić uwagę, że prawnych możliwości roszczenia o odsetki należy w takiej sytuacji szukać w obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego. Wynika to z faktu, że zwrot wykonawcy wadium ma charakter cywilnoprawnego zobowiązania pieniężnego regulowanego przez kodeks cywilny. Zgodnie zatem z artykułem 359 par. 1 kodeksu cywilnego odsetki od sumy pieniężnej należą się wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu powszechnego lub z decyzji innego właściwego organu państwa. Dla dochodzenia przedmiotowych odsetek od wadium podstawę stanowi przepis ustawy, art. 481 par. 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. O ile w warunkach postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nie określono wysokości odsetek za opóźnienie, wówczas należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Ponadto, gdy wykonawca zamówienia publicznego będzie w stanie wykazać zwłokę zamawiającego, czyli zawinione opóźnienie, wówczas może ponadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.