Czy wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzonego rachunku bankowego?
Przedsiębiorca wnosi wadium, gdy chce wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Od przedsiębiorcy, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych wymagają, aby w wybranych trybach postępowania wnosił wadium, w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania. Wadium zabezpiecza przede wszystkim interesy zamawiającego, na wypadek odstąpienia wykonawcy od zawarcia umowy.
W konsekwencji zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość zamówienia przekracza ustawowo przewidziane wartości, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: n pieniądzu,