Wprowadzony ostatnią nowelizacją art. 87 ust. 2 pkt 3 prawa zamówień publicznych (dalej p.z.p.) nadal, mimo kilkumiesięcznego okresu obowiązywania, przysparza kłopotów. Celem ustawodawcy było takie sformułowanie przepisu, by łatwiej można było poprawiać proste omyłki, by ratować w ten sposób korzystne oferty, które w poprzednim stanie prawnym odrzucane były z błahych powodów. Jednym z ostatnio wydanych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej jest wyrok o sygn. KIO/UZP 157/09; 159/09; 174/09. Skład musiał rozstrzygnąć, czy wskazane przez zamawiającego nieścisłości w ofercie wykonawców A i B stanowią inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.

Wykonawca A załączył do oferty kosztorysy, w których ceny jednostkowe każdej z 379 błędnych pozycji nie uwzględniały czynników cenotwórczych. Tłumaczył przy tym, że błąd ten jest wynikiem niewłaściwych ustawień wydruku i podlega poprawie jako inna omyłka, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. W przypadku oferty wykonawcy B w ocenie zamawiającego była ona niezgodna z s.i.w.z., gdyż wykonawca ten nie uwzględnił przy jej sporządzaniu modyfikacji treści s.i.w.z. Wykonawca argumentował, że nieścisłości można zniwelować w drodze zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., ponieważ poprawa dotyczyłaby tylko 11 pozycji kosztorysu, a cena uległaby zmianie jedynie o ok. 1 tys. zł. Zamawiający nie podzielił stanowiska wykonawców, sprawa trafiła przed KIO.

W zakresie oferty A skład orzekający stwierdził, że w s.i.w.z. zamawiający wymagał uwzględnienia w cenach jednostkowych czynników cenotwórczych, nie jest to więc w ocenie KIO inna omyłka, którą można poprawić w oparciu o art. 87 p.z.p. Z uwagi na fakt, że zachodzi niezgodność oferty z treścią s.i.w.z., poprawa, według KIO, byłaby znaczącą ingerencją w treść oferty. Podobne stanowisko zostało zajęte wobec oferty drugiego wykonawcy. W tym przypadku brak uwzględnienia modyfikacji był wynikiem niedochowania przez B należytej staranności. Różnice dotyczyły zaoferowania innych ilości kompletów, sztuk i zastosowania innego materiału. Poprawienie tych błędów wymagałoby zmiany materiału oraz określenia właściwej ceny, a to wykracza poza treść art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Skład orzekający uznał, że nie bez znaczenia jest fakt, że cena została określona jako kosztorysowa, a zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Wyrok zasługuje na aprobatę. Celem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. jest poprawianie drobnych omyłek, nie zaś naprawianie błędów będących wynikiem braku należytej staranności, do której wykonawcy są szczególnie zobowiązani.