Zgodnie z nowym brzmieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie wykonawcy inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.), niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wobec tego rodzi się pytanie o kryteria decydujące o tym, że mamy do czynienia z ową inną omyłką. W celu ich ustalenia warto odwołać się do najnowszego dorobku orzecznictwa KIO.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż KIO przesądziła, że z dobrodziejstwa przepisu mogą korzystać wykonawcy, których oferty co prawda były oceniane jeszcze w dotychczasowym stanie prawnym, ale którzy złożyli protest 24 października ubiegłego roku lub później (KIO/UZP 1312/08).

W wyroku KIO/UZP 1277/08 Izba wskazała, iż czynność poprawienia omyłki, o której mowa, winna zostać poprzedzona podjęciem przez zamawiającego odpowiednich działań w celu ustalenia rodzaju omyłki oraz skutków, jakimi zaowocuje jej poprawienie. Charakter omyłki i stopień jej istotności winny być badane na podstawie okoliczności przypadku. Zamawiający powinien również mieć na względzie, by poprawienie omyłki nie ingerowało w treść oferty w sposób znaczący. W przywołanym wyroku KIO uznała, że sam fakt, iż omyłka dotyczy ceny, nie przesądza o tym, by miała ona charakter istotny w stosunku do całej oferty. W takim wypadku miarodajne dla dokonania oceny w zakresie istotności wprowadzonej zmiany mogą być przede wszystkim konsekwencje poprawienia danej oferty, tzn. ile wyniesie wartość zmiany, jak również ile pozycji będzie musiało ulec zmianie. Zdaniem KIO dla zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. nie ma znaczenia charakter wynagrodzenia (kosztorysowe czy ryczałtowe), gdyż wypełnienie obowiązku, o którym mowa, nie jest uzależnione od rodzaju określenia ceny ani sposobu jej obliczenia. W przytoczonym wyroku Izba dokonała jeszcze jednego znaczącego i zasadnego stwierdzenia, a mianowicie, iż zapisy s.i.w.z. nie powinny mieć zastosowania, gdy nakładają na zamawiającego obowiązki sprzeczne z treścią ustawy, tzn. powodujące kolizję obowiązków wynikających z s.i.w.z. z obowiązkami wynikającymi z ustawy p.z.p.

Trudno natomiast zgodzić się z wyrokiem (sygn. KIO/UZP 1278/08, 1291/08), zgodnie z którym jeśli omyłki nie można zaklasyfikować jako oczywistej omyłki pisarskiej lub omyłki rachunkowej, należy ją potraktować jako inną omyłkę. Pamiętać należy, iż w znowelizowanym stanie prawnym, w treści przepisu nie zostały wymienione omyłki rachunkowe jako takie, a tylko te z nich, które mają charakter oczywistych, co robi dużą różnicę.