Na wsparcie przemysłu produkującego urządzenia na potrzeby branży odnawialnych źródeł energii przeznaczono w latach 2007-2013 ponad 91 mln euro. Pieniądze te są dostępne w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, a dokładnie w ramach Działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii. Jest to jedno z działań Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego zadaniem jest dofinansowanie projektów budowy zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania OZE.

Unijne dotacje w ramach tego działania będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, którzy chcą budować nowoczesne linie technologiczne, wytwarzające urządzenia do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biopaliw i biokomponentów. Inwestorzy będą mogli także sfinansować budowę zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, wody, biogazu i biomasy lub energii cieplnej przy wykorzystaniu energii słonecznej, geotermalnej lub biomasy, a także kogeneracji przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub biomasy. Ostatnią kategorią zakładów, na budowę których będzie można uzyskać unijne wsparcie, są przedsiębiorstwa wytwarzające urządzenia do produkcji biopaliw i biokomponentów.

Aby móc ubiegać się o dotacje w ramach Działania 10.3, wartość projektu musi przekraczać 20 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 proc. wydatków kwalifikowanych, ale nie więcej niż 30 mln zł. Wybór projektów odbywa się w trybie konkursu zamkniętego organizowanego przez Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. Procedura oceny wniosków jest dwustopniowa i pozwala wnioskodawcy na dokładne przygotowanie projektu. W pierwszym etapie (preselekcja) wnioski oceniane będą pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia w oparciu o niepełną dokumentację projektową. Następnie po pozytywnej ocenie wnioskodawca będzie miał 12 miesięcy na uzupełnienie dokumentacji i poddanie się ostatecznej ocenie pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia. Pozytywny wynik tej oceny oznacza uzyskanie dofinansowania realizacji projektu.