Fundusze inwestycyjne to pośrednie inwestycje kapitałowe. Powstają one w wyniku połączenia środków finansowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w celu ich wspólnego inwestowania na rynku kapitałowym. Kapitał zgromadzony w funduszach inwestowany jest w takie walory jak: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, certyfikaty depozytowe, nieruchomości, inne instrumenty finansowe. Wspólne inwestowanie w funduszu oznacza, że środki finansowe poszczególnych inwestorów są inwestowane w różnorodne aktywa, a wynikające z tego korzyści lub straty dzieli się między inwestorów zgodnie z ich udziałami. Jako zinstytucjonalizowana forma wspólnego inwestowania fundusze inwestycyjne zapewniają bezpieczeństwo powierzonych środków, profesjonalne zarządzanie, rozproszenie ryzyka inwestycyjnego.

Jednostki udziałowe lub certyfikaty inwestycyjne (w zależności od tego, czy jest to fundusz otwarty czy zamknięty) są pomocne dla angażowania się w inwestycje, do których nie mamy lub nie możemy mieć bezpośredniego dostępu. Ponadto możemy się funduszami posługiwać, jeśli struktura portfela, jakim zarządza fundusz, z jakiegoś powodu jest dobrym uzupełnieniem posiadanych już inwestycji (gdy np. posiadamy już nieruchomości i lokaty bankowe).

Fundusze są dobrym rozwiązaniem dla osób stawiających pierwsze kroki na drodze długoterminowego inwestowania. Z funduszy korzystają osoby, które chcą inwestować, a nie mają czasu na samodzielne inwestowanie, nie mają dostępu do informacji (np. odpowiednio szybkich i rzetelnych serwisów informacyjnych), nie znają się na rynku finansowym, zarabiają w swojej branży, a chcą też inwestować i w ten sposób dodatkowo budować kapitał, nie mają doświadczenia w inwestowaniu lub po prostu chcą kupić gotową strategię inwestycyjną, zarządzaną i nadzorowaną przez profesjonalistów.

Właśnie zarządzanie portfelem jest kluczowym argumentem przemawiającymi za korzystaniem z funduszy. Zarządzający funduszami dążą do osiągnięcia celów inwestycyjnych przy zachowaniu należytej staranności. Do ich obowiązków należy ocena znaczenia poszczególnych informacji napływających cyklicznie z kraju i ze świata. Pracownicy dedykowani śledzeniu sytuacji na rynkach doglądają i zmieniają skład portfeli w sposób ciągły. Sam klient, zwykle, nie jest w stanie tak szybko dostrzegać i na bieżąco reagować na czynniki ryzyka. Bieżący nadzór nad portfelem jest korzystny dla wyniku.