Kosztowny transport

Przy zakupie polisy należy zwrócić uwagę, czy koszty transportu są określone odrębnym limitem i koszty leczenia odrębnym. Chodzi o to, żeby rosnące koszty leczenia nie stawiały ubezpieczyciela i pacjenta przed dylematem, czy pieniędzy wystarczy na ewentualny przewóz do kraju. Takie rozwiązanie jest, niestety, przyjęte w większości ukraińskich polis.

- W limicie 30 tys. euro wkalkulowany jest koszt transportu. Jeśli suma ubezpieczenia zostanie wyczerpana na koszty leczenia, koszty transportu pokrywa sam klient - mówi Anetta Guzek.

A to kwoty niebagatelne, bo z danych Inter Partner Assistance wynika, że np. transport medyczny na Ukrainę kosztuje, w zależności od środka transportu, od 3,5 tys. zł (samochodem) do 10,5 tys. zł (samolotem).

- W tym ostatnim wypadku na cenę składa się koszt biletu lotniczego dla chorego, czyli około 4 tys. zł, oraz dodatkowo koszty asysty, np. około 3,8 tys. zł kosztuje asysta cywilna, 4,2 tys. zł asysta medyczna, a 6,5 tys. zł asysta lekarza - mówi Michał Bembenista, dyrektor Departamentu Sieci Inter Partner Assistance Polska.

Bilet dla chorego jest tak drogi, ponieważ żeby przewieźć go na noszach, trzeba wyjąć około sześciu foteli.

Jeśli pracownik jest ubezpieczony w ramach NFZ, co jest praktykowane przy dłuższych kontraktach, np. w przypadku firm budowlanych zatrudniających na umowę o pracę, to rzeczywiście problem kosztów leczenia znika.

- Ale jeśli potrzebny jest transport medyczny do kraju pochodzenia pracownika, to przydaje się dodatkowa polisa - mówi Anna Staniszewska.

Dodaje, że przy stosunkowo niskich kosztach takiej umowy, nawet ubezpieczając obcokrajowca w NFZ czy w sytuacji, gdy ma on swoją ukraińską polisę, warto kupić polskie ubezpieczenie.

- Taka polisa gwarantuje wtedy pomoc i monitoring tego, co się dzieje z pacjentem, co jest szczególnie ważne dla osób, które znalazły się w obcym kraju, nie znają języka i realiów tego kraju - mówi Anna Staniszewska.

Można też samemu wybrać ubezpieczenie kosztów leczenia dla obcokrajowców w Polsce, kupić je, a polisy do przedstawienia w konsulacie przy uzyskiwaniu wizy przesłać pocztą.

ZE STRONY PRAWA

Cudzoziemiec może przedstawić jako dokument potwierdzający możliwość uzyskania wystarczających środków utrzymania zaproszenie. W zaproszeniu zamieszcza się m.in.: zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem i wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym

● kosztów ewentualnego leczenia oraz

● kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SŁOWNIK

Suma ubezpieczenia - górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej kwoty (sumy ubezpieczenia). Wysokość ustalana jest na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego majątku. W ubezpieczeniach obowiązkowych ocenę wartości ubezpieczanego majątku przeprowadza zakład ubezpieczeń. W dobrowolnych zaś oceny dokonuje sam ubezpieczony.

Wiza szengeńska - wizy jednolite wydawane przez państwa Schengen, uprawniające posiadacza do wjazdu oraz pobytu na terytorium Schengen. Jest to: wiza lotniskowa (A), wiza tranzytowa (B) oraz wiza krótkoterminowa (C). Oprócz wiz jednolitych, kraje Schengen wydają długoterminowe wizy narodowe (D) oraz zezwolenia na pobyt.

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela - w przypadku ubezpieczeń osobowych zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest ustalany na podstawie ogólnych warunków zawartego ubezpieczenia. Kodeks cywilny reguluje jedynie wyłączenie odpowiedzialności w ubezpieczeniach majątkowych. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się.

30 tys. euro na taką sumę obcokrajowiec musi zawrzeć umowę ubezpieczenia kosztów leczenia aby otrzymać wizę