Jestem wierzycielem sp.k. Egzekucja z jej majątku okazała się jednak bezskuteczna. Spółka uległa też wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego. Czy w tej sytuacji mogę wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi o zapłatę wydanemu przeciwko sp.k. przeciwko byłemu jej komplementariuszowi?
Prawo pozwala, by w pewnych sytuacjach tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadał klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Jest to możliwe, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, a także wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to jedynie osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem.

Zobacz też: Komplet PODATKI 2021

Orzecznictwo potwierdza, że powyższe działania są dopuszczalne także w przypadku wykreślania spółki z rejestru. „Wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie wyłącza nadania na podstawie art. 7781 kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność za zobowiązania wymienione w tytule egzekucyjnym”. Powyższe stwierdzenie zawarto w uchwale Sądu Najwyższego z 4 września 2009 r., sygn. akt III CZP 52/09. Wprawdzie literalne brzmienie wskazuje, że dotyczy to wyłącznie spółek jawnych, jednak brak jest przeszkód, aby odnosić te stwierdzenia także do spółek komandytowych, które są przecież, tak jak spółki jawne, spółkami osobowymi.
Czytelnik może więc wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi o zapłatę wydanemu przeciwko sp.k. przeciwko byłemu jej komplementariuszowi. Nie ma znaczenia, że spółka już nie istnieje.

wzór. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Płock, 27 października 2020 r.
Sąd Rejonowy w Płocku
V Wydział Gospodarczy
Wierzyciel: X SA z siedzibą w Płocku
(nr KRS: 0000111111)
adres e-mail: x@wp.pl
ul. Wiosenna 4, 09-400 Płock
‒ reprezentowany przez Sandrę Nowak, prezes Zarządu
Dłużnik: Y sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Płocku
ul. Letnia 6, 09-400 Płock
opłata 50 zł
Wniosek
Działając w imieniu wierzyciela X SA z/s w Płocku, załączając informację z 27 października 2020 r. odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS w/w wierzyciela, na podstawie art. 7781 kodeksu postępowania cywilnego, wnoszę o:
1) nadanie klauzuli wykonalności co do pkt 1 prawomocnego nakazu zapłaty z 10 grudnia 2019 r. ‒ wydanego przeciwko dłużnej Y sp. z o.o. sp.k. z/s w Płocku przez tutejszy Sąd w postępowaniu nakazowym w/s o sygn. akt V GNc 0000/19 ‒ przeciwko byłemu jej komplementariuszowi, czyli wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania dłużnej spółki, tj. przeciwko Y sp. z o.o. z/s w Płocku,
2) doręczenie wierzycielowi w/w nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
3) zasądzenie kosztów w postępowaniu klauzulowym według norm przepisanych.
Uzasadnienie
Tutejszy Sąd 10 grudnia 2019 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w/s o sygn. akt V GNc 0000/19, przeciwko dłużnej Y sp. z o.o. sp.k. z/s w Płocku. Z mocy pkt 1 w/w orzeczenia dłużna spółka została zobowiązana do zapłaty na rzecz wierzyciela X SA z/s w Płocku kwoty 45 898,28 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie: od kwoty 27 010,80 zł ‒ od 30 lipca 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 18 887,48 zł ‒ od 15 maja 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 2991,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 2417,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Przedmiotowy nakaz został opatrzony klauzulą wykonalności 15 lipca 2020 r.
Wierzyciel wszczął egzekucję zasądzonych kwot z majątku dłużnej spółki. Postępowanie komornicze, prowadzone przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku Lilianę Kowalską w/s o sygn. akt GKm 01/20, okazało się jednak bezskuteczne i postanowieniem z 4 września 2020 r. zostało umorzone. Dłużna spółka nie posiada bowiem żadnego majątku, nie jest również właścicielem ruchomości oraz nieruchomości. Wierzytelności przysługujące dłużnej spółce zostały zaś scedowane na inny podmiot. Z egzekucji nie uzyska się zatem sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
W świetle art. 7781 kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. W sp.k. w/w wspólnikiem, na zasadzie art. 102 kodeksu spółek handlowych, jest komplementariusz.
Dłużna spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego 8 października 2020 r. (informacja z internetu). Jak zaś uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 4 września 2009 r., sygn. akt III CZP 52/09: „Wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie wyłącza nadania na podstawie art. 7781 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność za zobowiązania wymienione w tytule egzekucyjnym.”. Wprawdzie literalne brzmienie uchwały wskazuje na to, że dotyczy ona wyłącznie spółek jawnych, jednak brak jest przeszkód, aby odnosiła się także do spółek komandytowych, gdyż obie należą do kategorii spółek osobowych.
Wykreślenie dłużnej spółki z KRS nie stanowi zatem przeszkody do nadania w/w prawomocnemu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności przeciwko byłemu jej komplementariuszowi. W niniejszej sprawie natomiast komplementariuszem dłużnej spółki była Y sp. z o.o. z/s w Płocku (nr KRS: 0000222222).
Z uwagi na powyższe, wniosek jako uzasadniony, zasługuje na uwzględnienie.
W załączeniu:
‒ dowód uiszczenia opłaty od wniosku,
‒ informacja z 27 października 2020 r. odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS wierzyciela,
‒ kserokopia w/w nakazu zapłaty,
‒ w/w postanowienie komornika z 4 września 2020 r.
…..............................…..……………………………..
(Sandra Nowak, prezes Zarządu X SA)
Podstawa prawna
• art. 102 ustawy z 15 września 2000 r. ‒ Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)
• art. 7781 ustawy z 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1578))