W Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie zmieniające zakres i sposób realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1932). Przyjęte rozwiązania ustalają dwie stawki pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz producentów rolnych zajmujących się sprzedażą chryzantem, którzy w związku z wprowadzeniem zakazu wstępu na teren cmentarzy w dniach 31 października – 2 listopada 2020 r. ponieśli straty.
Uprawnieni otrzymają odpowiednio po 20 zł za każdy kwiat w doniczce oraz 3 zł za cięty.
Pomoc ma być przyznawana na wniosek, w którym trzeba wskazać liczbę poszczególnych rodzajów chryzantem w pełnej fazie dojrzałości posiadanych w dniu składania dokumentu. Agencja ma udostępnić specjalny formularz.
Co istotne, ARiMR udzieli pomocy finansowej podmiotom, które miały przeznaczonych do sprzedaży co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych.
Trzeba się jednak spieszyć. Termin na złożenie stosownego wniosku mija bowiem już 6 listopada br., czyli w najbliższy piątek. Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARMiR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych kwiatów. Wsparcie ma zostać wypłacone do 31 grudnia 2020 r.
Na stronie internetowej agencji ma się też pojawić ogłoszenie o możliwości odbioru roślin przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne (ze wskazaniem miejsc odbioru).
Jeżeli chryzantemy nie zostaną odebrane przez instytucje w terminie do 16 listopada br., ich posiadacz będzie mógł przekazać je jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. W obu przypadkach posiadacz kwiatów otrzyma potwierdzenie odbioru, które będzie zobowiązany przekazać agencji do 30 listopada.
Jednocześnie, jak wynika z innego opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931), rząd zdecydował o przedłużeniu do odwołania ograniczeń w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych (wprowadzonych początkowo na dwa tygodnie). Nadal możliwa jest jedynie sprzedaż posiłków na wynos, a także przygotowanie posiłków dla pasażerów pociągów objętych obowiązkową rezerwacją miejsc, po zajęciu przez nich miejsca siedzącego.
Etap legislacyjny
Rozporządzenia opublikowane w Dzienniku Ustaw