Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wypracowanym przez spółkę z o.o. W tym celu muszą podjąć uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku do podziału między siebie. Jakie jeszcze warunki powinny być dochowane, żeby prawidłowo dokonać wypłaty?
ikona lupy />
DGP
Jeżeli umowa spółki z o.o. nie stanowi inaczej, to zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do ich udziałów. Zysk wypłacany wspólnikom określa się mianem dywidendy. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok są zasadniczo wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
Zasady dotyczące podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy omówione zostały w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 listopada 2018 r. (sygn. akt I AGa 205/18). Sąd podkreślił, że w uchwale można określić tzw. dzień dywidendy. Jest to ten dzień, według którego ustala się listę wspólników spółki z o.o. uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień dywidendy może zostać wyznaczony w ciągu dwóch miesięcy od powzięcia uchwały. Osoby, które są wspólnikami w tym dniu, nabywają wówczas prawo do dywidendy. Jeżeli uchwała wspólników nie określa dnia dywidendy, to jest nim ten, w którym powzięto uchwałę o podziale zysku.
Taka uchwała jest z reguły podejmowana przez zgromadzenie wspólników. Dopuszczalne jest jednak przekazanie w umowie spółki kompetencji w tym zakresie innemu jej organowi bądź wskazanej osobie. Natomiast przesunięcie dnia dywidendy na inny niż ten, w którym podjęta została uchwała (decyzja) o podziale zysku może być dokonane wyłącznie uchwałą wspólników. Co istotne, taka możliwość musi być wprost przewidziana w umowie spółki.
Wspólnicy nie mają więc całkowitej dowolności w zakresie wypłacania sobie dywidendy. W każdym przypadku muszą stosować się do przepisów prawa oraz umowy spółki. Kiedy znane jest już grono osób uczestniczących w podziale zysku, to wtedy można wypłacić dywidendę. Wypłata dokonywana jest w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli nie określa ona takiego dnia, to wtedy należy ją wypłacić niezwłocznie po dniu dywidendy.