Jestem jedynym spadkobiercą wspólnika sp. z o.o., który zmarł 15 grudnia 2019 r. Uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie podziału profitów zapadła 1 czerwca 2020 r. Zmarłemu należałoby się 80 tys. zł. Przy czym w ubiegłym roku, jeszcze przed śmiercią, udziałowiec otrzymał zaliczkę w wysokości 20 tys. zł na poczet przyszłej dywidendy za 2019 r. Czy należy mi się teraz pozostała kwota dywidendy za 2019 r. z tytułu uczestnictwa zmarłego w spółce, a – w konsekwencji – prawo do żądania jej wypłaty od spółki?
Artykuł 193 par. 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy sp. z o.o., którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. W dniu podjęcia owej uchwały, tj. 1 czerwca 2020 r., wspólnikiem spółki nie był już zmarły 15 grudnia 2019 r. udziałowiec, lecz stał się nim czytelnik – jako jego spadkobierca. To jemu zatem należy się owa dywidenda z tytułu uczestnictwa spadkodawcy w spółce, a w konsekwencji – prawo do żądania jej wypłaty. Oczywiście z uwzględnieniem przekazanej wcześniej zmarłemu zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy za 2019 r. Inaczej mówiąc: do wypłaty pozostała kwota 60 tys. zł.

wzór

Płock, dn. 2020.06.05
Sebastian Igrekowski
ul. Niebieska 4, 09-400 Płock
X sp. z o.o.
ul. Złota 5, 09-400 Płock
Przedsądowe wezwanie do zapłaty
Wzywam do zapłaty kwoty 60.000,00 zł z tytułu dywidendy za 2019 r. przyznanej zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ww. spółki z 1 czerwca 2020 r. Piotrowi Igrekowskiemu, tj. wspólnikowi ww. spółki.
Piotr Igrekowski zmarł w dniu 15 grudnia 2019 r. Jestem jego jedynym spadkobiercą, co potwierdza załączony dokument.
Wskazaną sumę proszę uiścić na rachunek bankowy o nr: 00 1111 2222 3333 0044 5555 6666, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego już bez ponownego wezwania, co narazi Państwa na dodatkowe, wysokie koszty postępowania jurysdykcyjnego, w tym zastępstwa procesowego.
W załączeniu:
– kserokopia aktu poświadczenia dziedziczenia
Powyższa konkluzja wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 8 maja 2019 r., sygn. akt V CSK 109/18. Proponuję więc, aby czytelnik wystąpił do zarządu sp. z o.o. z pisemnym przedsądowym wezwaniem do zapłaty w określonym terminie kwoty 60 tys. zł z tytułu dywidendy za 2019 r. należnej zmarłemu wspólnikowi. Do pisma należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego, że jest jego spadkobiercą.
Podstawa prawna
• art. 193 par. 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)