- Priorytetem dla Ministerstwa Finansów było maksymalne uproszczenie procedury zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym - mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Dziedzic, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, generalny inspektor informacji finansowej, pełnomocnik rządu ds. zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
13 lipca br. mija termin, do którego spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. powinny zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stosowne informacje. Pierwotny termin mijał 13 kwietnia, lecz został wydłużony przez pandemię koronawirusa. Jaki jest główny cel CRBR?
Bezpośrednim celem utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest zwiększenie dostępności informacji o osobach fizycznych sprawujących kontrolę nad spółkami, a także innymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Co szczególnie istotne, rozwiązania te są wprowadzane w całej UE na podstawie dyrektywy 2015/849 i mają służyć – posługując się właściwą terminologią – zwiększeniu transparentności informacji o kontroli sprawowanej nad podmiotami o charakterze korporacyjnym, ale także innymi podmiotami prawnymi oraz trustami. Utrudni to wykorzystanie tych podmiotów nie tylko w procederze prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ale i też przy unikaniu opodatkowania czy popełnianiu przestępstw o charakterze korupcyjnym lub związanych z obrotem instrumentami finansowymi. Wystarczy przypomnieć sobie głośną aferę Panama Papers czy nagłaśniane przez media przypadki unikania opodatkowania poprzez znanych sportowców. We wszystkich tego rodzaju sytuacjach faktyczni sprawcy ukrywali lub usiłowali ukryć swoją tożsamość w strukturze korporacyjnej podmiotów rejestrowanych w różnych państwach, często w rajach podatkowych.