Tarcza 3.0 przesunęła termin, do którego spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne muszą dokonać pierwszego wezwania do złożenia akcji w spółce. To ułatwi realizację całego procesu w czasach epidemii.
Przesunięcie terminów obowiązkowej dematerializacji akcji było jednym z głównych postulatów przedsiębiorców. Domagały się tego m.in. ich organizacje branżowe, które przekonywały, że w czasach epidemii spółki nie są w stanie zmieścić się w pierwotnych terminach, wyznaczonych w ustawie z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798). Argumentowały, że procesu dematerializacji akcji na okaziciela oraz akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych związany jest z wieloma obowiązkami angażującymi czas i pieniądze, a także rodzi liczne trudności organizacyjne, w tym związane z bezpieczeństwem w kontekście COVID-19. Tymczasem w trakcie epidemii podejmowanie decyzji w spółkach jest utrudnione.

Nowe daty

Postulaty przedsiębiorców spełnia opublikowana 15 maja 2020 r. kolejna odsłona tarczy antykryzysowej, tj. ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. poz. 875), zwana tarczą 3.0. Wprowadza ona zmiany w wielu aktach prawnych, również w ustawie z 30 sierpnia 2019 r. Nowe terminy związane z dematerializacją akcji wskazano w art. 43 tarczy 3.0. Za najważniejszy punkt nowelizacji należy uznać zmianę terminu wygaśnięcia akcji, który przesunięto z 1 stycznia 2021 r. na 1 marca 2021 r. Ponadto aż o trzy miesiące przełożono maksymalny termin, w którym zarząd spółki powinien dokonać pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce – dotychczas obowiązywała data 30 czerwca br. Przesunięcie tych dat pozwoli przedsiębiorcom rozłożyć w czasie także inne czynności, których zobowiązane są dokonać na mocy nowelizacji k.s.h. Dzięki tarczy 3.0 spółki będą miały więcej czasu, m.in. na wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i podpisanie z nim umowy. Kalendarium z nowymi terminami na dokonanie kolejnych czynności przedstawiamy w formie tabeli.