Tak zwana branża eventowa była pierwszą, która odczuła negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa. Jeszcze zanim rząd wprowadził zakaz imprez masowych, już pierwsi klienci odwoływali zaplanowane wcześniej wydarzenia, takie jak konferencje czy szkolenia.
Mimo apeli, by tego nie odwoływać, a przekładać imprezy na późniejszy termin, nie wszyscy zamawiający są w stanie sobie na to pozwolić. Z drugiej strony, według szacunków samej branży, rynek koncertowo-kongresowo-wystawienniczy generuje przychody dla ok. 30 tys. osób zatrudnionych przy organizacji wydarzeń oraz w hotelach, transporcie, logistyce, cateringu czy firmach dostarczających wyposażenie sceniczne.

180 dni na rozliczenie za szkolenie

Dlatego rząd w projekcie ustawy o tarczy antykryzsowej 2.0. postanowił potraktować tę branżę w analogiczny sposób do turystyki. Dzięki temu przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów – w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne czy imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy będą mieli pół roku na zwrot wpłaconych przez klienta środków.
Jest też szansa na niższe czynsze dla przedsiębiorców wynajmujących, dzierżawiących lub użytkujących nieruchomości należące do Skarbu Państwa. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których został ustanowiony trwały zarząd, mogą odstąpić od dochodzenia należności czynszowych za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Jednak nie jest to oblig, lecz jedynie możliwość, a co za tym idzie nadal będą możliwe takie sytuacje, jak opisane w mediach społecznościowych przez dwie byłe dziennikarki DGP, które prowadzą działalność w lokalu należącym do jednej ze spółek Skarbu Państwa. Spółka ta na pismo z prośbą o upust lub rozłożenie czynszu na raty odpowiedziała, że może co najwyżej podpisać porozumienie o zakończeniu umowy najmu. Nowelizacja więc w tym względzie niczego nie gwarantuje, dając przy tym urzędnikom duży luz decyzyjny.

Później za użytkowanie wieczyste

Przy okazji możliwe będzie dalsze przedłużenie terminu na wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego przez przedsiębiorców. Obecnie wydłużono ten termin do 30 czerwca br., ale zgodnie z propozycją rządu decyzją ministra właściwego ds. budownictwa będzie on mógł zostać przesunięty nawet do końca roku.
Doprecyzowane mają być też przepisy kodeksu spółek handlowych, dzięki czemu nie tylko uchwały władz spółek mogą być podejmowane zdalnie, ale także notariusze będą mogli w ten sposób sporządzać protokoły ze zgromadzenia.

Dostęp do infrastruktury

Na czas trwania pandemii rząd chce zapewnić firmom energetycznym, telekomunikacyjnym, gazowym, ciepłowniczym czy zajmującym się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, dostęp do infrastruktury znajdującej się na terenie nieruchomości, które należą do osób trzecich, nawet pomimo odmowy. W takiej sytuacji ekipy remontowe, które w celu wykonania niezbędnych prac muszą się dostać na teren posesji czy mieszkania, będą mogły w asyście policji przełamać istniejące zabezpieczenia. Podobna procedura będzie stosowana również w przypadku braku kontaktu z właścicielem nieruchomości, na której znajdują się instalacje przesyłowe. Przy czym po zakończeniu prac firma przesyłowa będzie musiała naprawić wszystkie wyrządzone szkody, z powrotem zabezpieczyć dostęp do posesji czy budynku przed osobami niepowołanymi i poinformować o wszystkim właściciela.

Bezpieczna eksploatacja urządzeń

Zmodyfikowane mają być także przepisy dotyczące urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Wszystkie decyzje dopuszczające do eksploatacji urządzenia techniczne (od wind, schodów ruchomych, przez butle i zbiorniki na paliwa i gazy, wózki widłowe po żurawie), których ważność kończy się pomiędzy 1 marca a 1 września 2020 r., mają ulec automatycznemu przedłużeniu do 30 września 2020 r. Jednak po warunkiem, że przedsiębiorca użytkujący dane urządzenie przed upływem ważności decyzji o dopuszczaniu do użytkowania dokona przeglądu stanu technicznego sprzętu. Przy czym będzie to możliwe tylko w sytuacji gdy w okresie od ostatniego badania nie przeprowadzano żadnych zmian konstrukcyjnych ani nie zmieniono przeznaczenia urządzenia. Zaświadczenie o braku takich zmian wraz z informacją o przeprowadzonym we własnym zakresie przeglądzie i oświadczeniem, że „dalsza eksploatacja w dotychczasowych warunkach, w ocenie eksploatującego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska” ma zostać przesłana pisemnie lub e-mailem do Urzędu Dozoru Technicznego. Co ważne, w okresie przedłużenia ważności badań technicznych do 30 września 2020 r. za bezpieczną eksploatację urządzeń i wykonanie przeglądu odpowiada sam przedsiębiorca.
Etap legislacyjny
Projekt