Zamówienia publiczne

Ustawa dopuszcza możliwość zmiany umów o zamówienia publiczne w związku z trudnościami spowodowanymi COVID-19. Podstawą do tego mają być informacje przekazywane sobie przez strony na temat wystąpienia takich problemów. Przykładowo: wykonawca, którego pracownicy są chorzy lub przebywają na kwarantannie, informuje o tym zamawiającego, co może być powodem podpisania aneksu do umowy wydłużającego termin realizacji zamówienia. Możliwa też jest zmiana zakresu świadczenia, a nawet ceny. Warunek? Wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50 proc. wartości pierwotnej umowy. Przekazywane między stronami informacje mogą również wskazywać na konieczność odstąpienia od wymierzania kar umownych (np. związanych z opóźnieniami).