Możliwość wsparcia przez środki publiczne procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach podejmujących działania naprawcze w związku z występującymi sytuacjami kryzysowymi - zakłada projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej, będący pakietem tarczy antykryzysowej. Projekt ten właśnie wpłynął do Sejmu.

Chodzi o tak zwaną Politykę Nowej Szansy. Zmiana tej ustawy wprowadza pakiety rozwiązań, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa.

"Uchwalenie projektu ustawy zapewni wdrożenie programu pomocowego, zaakceptowanego przez KE, przewidzianego jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy"- napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Źródłem finansowania pomocy finansowej udzielanej na podstawie projektowanej ustawy będą środki budżetu państwa.

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że biorąc pod uwagę grupę docelową projektowanej regulacji, którą stanowią przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w określeniu rocznej kwoty wsparcia, oparto się na szacunkach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który udzielał wcześniej takiej pomocy i określił jej wysokość na poziomie 100 mln zł rocznie, oraz dodatkowo biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, spowodowane wystąpieniem epidemii COVID-19, w sumie przyjęto jej wysokość na poziomie 120 mln zł rocznie.

Dodano, że w przypadku ulg na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych przyjęto szacunkową kwotę na poziomie 50 mln zł.

W OSR podkreślono, że pomoc na ratowanie i tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przewidziana jest wyłącznie w formie pożyczek udzielanych, natomiast pomoc na restrukturyzację poza pożyczkami, również w formie zmiany terminów spłaty pożyczki oraz w formach związanych z tzw. wejściami kapitałowymi, czyli przez objęcie obligacji albo objęcie akcji lub udziałów przy podwyższaniu kapitału zakładowego albo jako konwersję pożyczki udzielonej jako pomoc na ratowanie, a także poprzez ulgi w wykonywaniu administracyjnej kary pieniężnej.

"Zwrot pożyczek będzie następował na rachunek budżetu państwa. Objęcie obligacji albo objęcie akcji lub udziałów będzie następowało na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki" - dodano.

Jak czytamy, projektowane przepisy dotyczące udzielania ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej mogą powodować skutki finansowe w postaci odroczenia spłaty, rozłożenia jej na raty lub zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych, które udzieliły takiej ulgi, jedynie w przypadku umorzenia administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części.

"Jednakże, w przypadku powodzenia restrukturyzacji, której ulga jest elementem, można mówić o równoważeniu tego zmniejszenia, w dłuższej perspektywie, korzyściami dla budżetu państwa wynikającymi z wpływów podatkowych, rozwoju przedsiębiorczości, ożywienia koniunktury i poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, ograniczenia skali koniecznych transferów socjalnych" - napisano.

W OSR napisano, że projektowana ustawa pozytywnie wpłynie na rynek pracy, gdyż umożliwia przedsiębiorcom ubieganie się o pomoc publiczną na ratowanie i restrukturyzację, daje szansę na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy, a w dalszej perspektywie na utworzenie nowych.

"Dodatkowo, osiągnięcie celu restrukturyzacji, tj. przywrócenie u przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, jest szansą na zachowanie miejsc pracy u dostawców i kooperantów beneficjenta pomocy, a w dalszej perspektywie na zwiększenie ich liczby" - dodano.

Tzw. tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.