Limit wydatków budżetowych w 2020 r. jest o 4,6 proc. wyższy od zaplanowanego w tym roku, a udział wydatków budżetowych do PKB spadnie w nadchodzącym roku z 18,6 proc. do 18,3 proc. - wynika z opublikowanego w piątek przez Ministerstwo Finansów projektu budżetu 2020 r.

W części uzasadnienia projektu dotyczącej wydatków budżetu napisano, że ustalony w projekcie limit w wysokości 435,3 mld zł jest wyższy od zaplanowanego w tegorocznym budżecie o 19,1 mld zł, tj. o 4,6 proc.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2020 r. wyniesie 18,3 proc. wobec 18,6 proc. w 2019 r., co oznacza spadek o 0,3 punktu proc., przy jednoczesnym nominalnym wzroście wydatków oraz PKB. Jak zaznaczono, udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2017 – 2020 wynosi odpowiednio: 19,3 proc., 18,8 proc., 18,6 proc. oraz 18,3 proc.

"W ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2020 zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów Rządu z zakresu prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań przy niższych rok do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa" - czytamy w uzasadnieniu.

Według MF możliwe to było m.in. dzięki odbudowie strumienia dochodów podatkowych oraz uszczelnieniu systemu podatkowego.

Wśród realizowanych w 2020 r. wydatków wymieniono m.in. finansowanie rozszerzonego Programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez kryterium dochodowego (w tym dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej), na co zostanie przeznaczone 39,2 mld zł.

Ze środków Funduszu Solidarnościowego finansowane będą świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również tzw. trzynastki oraz renta socjalna. Uwzględniono też podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap) oraz podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r., a także wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.

Założono wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W 2020 r. na te cele zostanie przeznaczone około 12,8 mld zł.

Przewidziano wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury.

Realizowany będzie program „Dobry start”, związany z rozpoczęciem roku szkolnego (na każde dziecko w wieku szkolnym przeznaczone jest 300 zł), który w 2020 r. pochłonie 1,4 mld zł.

Na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem na poziomie 103,24 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką świadczenia na poziomie 70 zł oraz podwyższenie najniższej emerytury i renty do 1200 zł zarezerwowane zostanie ok. 8,7 mld zł.

Ponadto, na dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia, w 2020 r. zabezpieczono ponad 0,8 mld zł, tj. więcej o 12 proc. w porównaniu do roku 2019.

W 2020 r. realizowany będzie program wieloletni "Senior+", zwiększony zostanie limit wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o około 5 mld zł środków więcej w stosunku do roku 2019.

Ministerstwo Finansów zapowiada finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, a także finansowanie Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020.

Zgodnie z projektem w 2020 r. nastąpi "wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, co do zasady, na poziomie 106 proc.", zwiększone mają być wydatki w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, realizowane będą dopłaty do paliwa rolniczego na zwiększonym już w 2019 r. poziomie.

Ministerstwo zakłada także "finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa" oraz "zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych".

Poza tym realizowane mają być zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ponadto, realizowany będzie Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów oraz programy wieloletnie w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjny – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (przekop Mierzei Wiślanej - PAP).

W budżecie uwzględniono też wydatki na skutki wprowadzenia tzw. małego ZUS dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

W przyjętym w poniedziałek przez rząd projekcie budżetu na 2020 r. założono, że zarówno wydatki, jak i dochody budżetu państwa wyniosą 435,3 mld zł, co oznacza, że projekt nie przewiduje deficytu budżetu państwa.