28 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nie rozwiązała ona jednak wszystkich problemów związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Dlatego w ramach Pakietu Przyjazne Prawo jeszcze raz pochylono się nad tą problematyką. Zawarte w ramach tego pakietu zmiany ułatwiające sukcesję przedsiębiorstw zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Posłuchaj podcastu!

Pakiet Przyjazne Prawo zawiera aż kilkadziesiąt ułatwień dla przedsiębiorców. Jednymi z najistotniejszych są właśnie te dotyczące sukcesji.

Pierwszą ważną zmianą jest umożliwienie przenoszenia decyzji administracyjnych na następcę prawnego przedsiębiorcy - osoby fizycznej w przypadku sukcesji dokonywanej za życia. Dotyczyć to będzie więc zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak przenieść taką decyzję administracyjną krok po kroku?

Po pierwsze trzeba będzie złożyć wniosek. Termin będzie wynosił 3 miesiące od nabycia przedsiębiorstwa.

Należy także przedstawić dowody potwierdzające spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji oraz złożyć oświadczenie o akceptacji przez nabywcę obowiązków wynikających z decyzji. W przypadku gdy przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób trzeba także uzyskać zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.

Zmiana ta rozwiązuje problem z jakim dotychczas mierzyli się przedsiębiorcy, a więc braku możliwości korzystania z decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy.

Kolejna istotna zmiana dotyczy zarządzania majątkiem spadkowym zmarłego małżonka przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzono w tym celu nową instytucję zarządcy tymczasowego spadkiem po małżonku.

Zarządcę takiego będzie można tymczasowo powołać po śmierci przedsiębiorcy jeśli firma należała do przedsiębiorcy i jego małżonka. Wtedy po śmierci jednego z nich drugi zostaje takim przedstawicielem dbającym o majątek spadkobiercy w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności spadkowych. Będzie także reprezentował spadkobierców np. przy podpisywaniu umów.

Kto może powołać takiego zarządcę tymczasowego? SŁUCHAJ PODCASTU

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Spotify http://prawna.pl/spotify

iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes

Google Podcast http://prawna.pl/google

Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl