W drugiej części komentarza praktycznego do przepisów o prostej spółce akcyjnej omówiona zostanie procedura zgłoszenia jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie takie może zostać dokonane na dwa sposoby: przy użyciu formularzy urzędowych lub przez internet.
Kolejnym istotnym zagadnieniem, które przedstawiono w tej części komentarza, jest prawo akcjonariusza do dywidendy i wypłaty z kapitału akcyjnego oraz sposób realizacji tychże uprawnień. Omawiamy możliwość wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, jak również odpowiedzialność akcjonariuszy i członków zarządu za dokonanie bezpodstawnych wypłat. Poruszono ponadto kwestie związane z innymi prawami i obowiązkami korporacyjnymi, takimi jak: obowiązkowe odpisy na kapitał akcyjny, prawo głosu z akcji czy też prawo kontroli ksiąg i dokumentów spółki przez poszczególnych akcjonariuszy.
radca prawny