W drugiej części komentarza praktycznego do przepisów o prostej spółce akcyjnej omówiona zostanie procedura zgłoszenia jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie takie może zostać dokonane na dwa sposoby: przy użyciu formularzy urzędowych lub przez internet.
Kolejnym istotnym zagadnieniem, które przedstawiono w tej części komentarza, jest prawo akcjonariusza do dywidendy i wypłaty z kapitału akcyjnego oraz sposób realizacji tychże uprawnień. Omawiamy możliwość wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, jak również odpowiedzialność akcjonariuszy i członków zarządu za dokonanie bezpodstawnych wypłat. Poruszono ponadto kwestie związane z innymi prawami i obowiązkami korporacyjnymi, takimi jak: obowiązkowe odpisy na kapitał akcyjny, prawo głosu z akcji czy też prawo kontroli ksiąg i dokumentów spółki przez poszczególnych akcjonariuszy.
radca prawny
Pierwsza część komentarza ukazała się 19 listopada 2019 r. (DGP nr 223).
Część trzecia ukaże się 21 stycznia 2020 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy m.in. ustawy:
• z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
• z 5 lipca 2001 r. o cenach
• z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
• z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
• z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
• z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
• z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
• z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
• z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
• z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
• z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
• z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
• z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
• z 20 lipca 2017 r. – prawo wodne
• z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)
• z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
• z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg z przepisów dotyczących odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych)
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl

Art. 30012. [Zgłoszenie spółki do rejestru KRS]

§ 1 Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

§ 2. Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) liczbę akcji;
4) jeżeli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji – liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;
5) jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji – zaznaczenie tych okoliczności;
6) wysokość kapitału akcyjnego;
7) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;
8) nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
9) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeżeli umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej;
10) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
11) jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.
§ 3. Do zgłoszenia spółki do rejestru należy dołączyć:
1) umowę spółki;
2) oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, przeznaczonych na kapitał akcyjny;
3) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione w części przewidzianej w umowie spółki;
4) jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki – dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego;
5) adresy do doręczeń członków zarządu.
§ 4. Jednocześnie ze zgłoszeniem spółki do rejestru należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) oraz liczby i serii akcji objętych przez każdego z nich.
§ 5. W przypadku zgłoszenia spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, dokumenty wskazane w § 3 i 4 powinny zostać sporządzone na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 6. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 2 zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych.
komentarz
  • Wybór procedury rejestracji. Komentowany artykuł określa wymogi formalne, jakie ustawodawca stawia przed zgłoszeniem prostej spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców KRS. Ze względu na to, że zawarcie umowy omawianej spółki możliwe jest na dwa sposoby, również zgłoszenie jej do rejestru może nastąpić w dwójnasób.